1. ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญ

1.1 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนพฤศจิกายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.45 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2565 CPI เฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.22 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

1.2 ดัชนีภาวะเงินเฟ้อ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.15 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2565 ส่วนดัชนีภาวะเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.27 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

1.3 ดัชนีราคาทองคำ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.77 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.29 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2565 ดัชนีราคาทองคำเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.38 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

1.4 ดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2566 และลดลงร้อยละ 1.03 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2565 ส่วนดัชนีมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.94 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

 

  1. การเกษตร การป่าไม้ และประมง

2.1 การเกษตร

(นับถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566) เวียดนามมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวในฤดูหนาว (มิ.ย. – พ.ย.) 2566 ได้ 1.4 ล้านเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 ผลผลิตต่อเฮคเตอร์อยู่ที่ 5,330 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้น 30 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 ผลผลิตข้าวอยู่ที่ 8.23 ล้านตัน เทียบเท่ากับเวลาเดียวกันในปี 2565

 

พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในฤดูใบไม้ร่วง – ฤดูหนาว 2566 (ก.ค. – ธ.ค. 66) ได้ 317.3 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 ผลผลิตต่อเฮคเตอร์อยู่ที่ 5,660 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้น 70 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปี 2565 ผลผลิตข้าวอยู่ที่ 4.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 392.0 พันตัน

 

พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดอยู่ที่ 74.8 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 พื้นที่เพาะปลูกถั่วลิสงอยู่ที่ 4.4 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 3.1 พื้นที่เพาะปลูกมันเทศอยู่ที่ 13.6 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 9.3 พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง 2.4 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 และพื้นที่เพาะปลูกผักและถั่วต่างๆ 133.7 พันเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7

 

การเลี้ยงกระบือและโคในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 มีสถานการณ์คงที่ แต่การเลี้ยงสุกรกำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากราคาเนื้อสุกรในตลาดตกต่ำ ต้นทุนการผลิตที่สูง และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever – ASF) กลับมาระบาดอีกครั้งในบางแห่ง คาดว่า ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566 จํานวนสุกรของประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จํานวนสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จํานวนโคเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 และจํานวนกระบือลดลงร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565

 

2.2 การป่าไม้

ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 มีพื้นที่ปลูกป่าขนาด 261.9 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 และพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายประมาณ 1,690 เฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

 

2.3 ประมง

การประมงในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 เวียดนามผลิตสินค้าประมงได้ 8.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยผลผลิตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ 4.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 และการจับสัตว์น้ำได้ 3.6 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.4 โดยการจับอาหารทะเลได้ 3.4 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.5

 

  1. อุตสาหกรรม

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 การผลิตน้ำประปาและการกําจัดของเสียเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และการทำเหมืองแร่และเหมืองหินลดลงร้อยละ 2.8

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566

หน่วย: %

ต.ค. 2566
เทียบกับ
ต.ค. 2565
.ย. 2566
เทียบกับ
ต.ค. 2566
.ย. 2566
เทียบกับ
พ.ย. 2565
.ค. – พ.ย. 2566  เทียบกับ
ม.ค. – พ.ย. 2565
รวม 104.4 103.0 105.8 101.0
การทำเหมืองแร่และเหมือง  99.2  102.3  96.2  97.2
ถ่านหินและลิกไนต์  102.6  102.1  99.3  99.4
น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ  95.9  99.7  89.5  95.8
แร่โลหะ  92.1  121.4  147.4  111.1
การทำเหมืองแร่อื่นๆ  97.4  104.3  99.5  101.3
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่  125.3  117.5  134.1  91.5
การผลิตสินค้า  104.5  103.9  106.3  101.1
สินค้าอาหาร  108.5  103.8  110.7  106.2
เครื่องดื่ม  109.9  108.7  108.1  104.6
ยาสูบ  111.1  101.0  118.4  110.5
สิ่งทอ  117.3  103.8  118.2  105.9
เสื้อผ้า  107.5  102.6  102.5  98.7
หนังและสินค้าที่เกี่ยวข้อง  105.7  104.0  110.3  99.9
การแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ และการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  96.1  102.1  105.3  97.9
กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ  114.3  99.6  106.6  99.0
การพิมพ์และการทำสำเนาสื่อบันทึก  104.2  101.9  103.6  102.5
ผลิตภัณฑ์ถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  78.6  129.7  100.9  101.1
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี  129.9  105.4  112.9  108.6
ยาและผลิตภัณฑ์ทางพฤกษศาสตร์  103.3  101.4  109.8  100.8
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราและพลาสติก  121.5  103.0  127.7  111.8
ผลิตภัณฑ์แร่โลหะอื่นๆ  95.5  105.3  98.3  96.1
โลหะพื้นฐาน  104.0  107.2  126.0  104.1
ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)  115.7  97.8  111.9  108.4
คอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  103.4  100.3  103.4  98.7
อุปกรณ์ไฟฟ้า  99.3  100.8  97.7  102.6
เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ  109.5  112.7  108.1  99.1
ยานยนต์  102.6  108.2  101.6  96.4
ยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ  87.8  104.5  81.8  91.0
เฟอร์นิเจอร์  127.6  114.2  128.5  107.1
การผลิตสินค้าอื่นๆ  100.5  104.8  104.0  99.4
ซ่อม บำรุง รักษา และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์  97.1  121.6  110.4  104.9
การผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า  107.4  97.5  109.2  103.2
การผลิตน้ำประปาและการกำจัดของเสีย  105.8  99.4  103.3  104.9

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (General Statistics Office of Vietnam: GSO)

 

  1. การจัดตั้งธุรกิจ

ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเวียดนามจำนวน 146,044 บริษัท คิดเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 60.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 บริษัทที่กลับมาดำเนินการ 55,485 บริษัท ลดลงร้อยละ 2.5 ส่วนบริษัทที่หยุดกิจการชั่วคราว 85,434 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 บริษัทที่หยุดกิจการเพื่อดำเนินการขั้นตอนการยุบเลิก 57,157 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 และมีบริษัทปิดกิจการ 16,172 บริษัท ลดลงร้อยละ 4.0

 

  1. ด้านการลงทุน

5.1 การลงทุนของภาครัฐ ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 เวียดนามมีการลงทุนของภาครัฐมูลค่าประมาณ 24.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

 

5.2 ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนาม การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) รวมทั้งหมด 28.85 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 โดยโครงการใหม่ 2,865 โครงการ มีมูลค่า 16.41 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.4 และโครงการที่ปรับขึ้นมูลค่าลงทุน 1,152 โครงการ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 6.47 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 32.1 โครงการที่นักลงทุนซื้อหุ้นจากบริษัทในเวียดนามจำนวน 3,166 โครงการ มูลค่า 5.97 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

FDI โครงการใหม่ที่ได้รับอนุญาตในเวียดนามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 พฤศจิกายน 2565

โครงการใหม่

(จำนวน)

มูลค่าของโครงการใหม่

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

มูลค่าของโครงการที่ปรับขึ้นมูลค่าลงทุน

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

รวม 2,865 16,410.3 6,470.9
จังหวัดที่ได้รับการลงทุน
Quang Ninh 25 3,102.9
Bac Giang 88 1,520.8 1,165.7
Hai phong 102 1,214.7 1,531.0
Nghe An 15 1,039.9 251.7
Bac Ninh 349 1,035.0 544.7
Hai Duong 71 940.7 64.0
Ba Ria – Vung Tau 21 848.0
Binh Phuoc 48 744.6 -0.3
Binh Duong 114 584.8 36.9
Long An 104 583.3 110.1
Ho Chi Minh City 1,090 573.5 601.7
Thai Binh 25 510.7 104.3
Hung Yen 45 472.2 266.3
Dong Nai 72 430.9 503.4
Ha Noi 379 358.5 269.7
Ha Nam 29 346.9 84.5
Vinh Phuc 27 266.4 19.0
Nam Dinh 16 238.3 5.0
Thanh Hoa 17 235.4 47.1
Thai Nguyen 34 234.1 70.3
จังหวัดอื่นๆ  194  1,128  796
ประเทศที่เข้าลงทุน
Singapore 358 3,308.3 404.6
Special Administration Hong Kong 276 3,149.3 1,051.3
China 632 3,062.5 744.0
Taiwan 190 2,051.2 292.3
South Korea 432 1,703.2 2,115.0
Japan 281 757.8 451.1
Thailand 54 470.3 172.9
Germany 28 299.4 29.8
Netherlands 20 275.9 72.5
Samoa 36 242.9 228.3
Sweden 10 206.4 10.6
Denmark 13 166.2 0.8
Seychelles 25 130.6 55.5
United States 108 98.5 317.2
India 47 97.0 24.0
Israel 4 60.7
Virgin Islands (UK) 24 47.4 54.3
ประเทศอื่นๆ 327 282.7 446.6

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม

 

5.3 เวียดนามลงทุนในต่างประเทศ

ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 เวียดนามลงทุนในต่างประเทศรวมมูลค่า 395.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยโครงการใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตลงทุนในต่างประเทศมีจำนวน 117 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 257.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 35.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และโครงการที่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มทุนจำนวน 24 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนเพิ่ม 137.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.8 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

 

  1. การค้า และการนำเข้า-ส่งออก

6.1 ยอดขายปลีกสินค้าและบริการ

ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 ประมาณการยอดขายค้าปลีกของสินค้าและบริการมีมูลค่าประมาณ 251.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยยอดขายค้าปลีกของสินค้า 196.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ยอดขายบริการที่พักและร้านอาหาร 27.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 รายรับจากการท่องเที่ยว 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 รายรับจากบริการอื่นๆ 26.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

ยอดขายปลีกสินค้าและบริการเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566

                                                                  หน่วย: พันล้านเวียดนามด่ง

   พ.ย. 2566 .ค. – พ.ย. 2566 พ.ย. 2566 เทียบกับ พ.ย. 2565 (%) .ค. – พ.ย. 2566 เทียบกับ ม.ค. – พ.ย. 2565 (%)
มูลค่ารวม โครงสร้าง (%)
รวม 552,703 5,667,030 100.0 110.1 109.6
ยอดขายปลีกสินค้า 424,981 4,420,002 78.0 109.1 108.6
ธุรกิจบริการที่พักและอาหาร 60,496 616,004 10.9 118.3 115.3
การท่องเที่ยว 3,699 34,036 0.6 170.9 150.5
บริการอื่นๆ 63,527 596,988 10.5 107.3 110.6

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม

 

6.2 การส่งออกและนำเข้า (ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566)

 

6.2.1 การส่งออกสินค้าและบริการ

การส่งออกสินค้าของเวียดนามมีมูลค่า 322.50 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.9
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 มาจากภาคการผลิตเพื่อส่งออกของเวียดนามมูลค่า 85.94 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ภาคการผลิตเพื่อส่งออกของบริษัทต่างชาติในเวียดนามมูลค่า 236.56 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

 

กลุ่มสินค้าที่ส่งออก ได้แก่ กลุ่มสินค้าเชื้อเพลิงและแร่ธาตุ 3.96 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.2 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูป 284.87 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.3 กลุ่มสินค้าเกษตรและป่าไม้ 25.43 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.9 กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 8.24 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6

 

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มูลค่า 88.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ

6.2.2 การนำเข้าสินค้าและบริการ

การนำเข้าสินค้าของเวียดนามมีมูลค่า 296.67 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.7
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยการนำเข้าของบริษัทเวียดนาม มีมูลค่า 105.94 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.8 และเป็นการนำเข้าของบริษัทต่างชาติในเวียดนาม มีมูลค่า 190.73 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.7

 

กลุ่มสินค้าที่นำเข้า ได้แก่ กลุ่มวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 278.18 พันล้านเหรียญสหรัฐ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.8 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 18.49 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.2

 

จีนเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มูลค่า 99.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

 

ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 ประเทศเวียดนามมีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 75.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 การเกินดุลการค้ากับสหภาพยุโรปอยู่ที่ 26.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.1 การเกินดุลการค้ากับญี่ปุ่น 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.2 การขาดดุลการค้ากับจีนอยู่ที่ 43.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 23.1 การขาดดุลการค้ากับเกาหลีใต้อยู่ที่ 26.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 25.4 การขาดดุลการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอยู่ที่ 8.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 31.3

 

thThai