ที่มา : สำนักข่าว BERNAMA

นายชาน ฟง ฮิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียเปิดเผยอัตราการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร (Self-Sufficiency Ratio: SSR) ของประเทศในปี 2565 โดยมีรายการสินค้าโภคภัณฑ์อาหารหลักจำนวน 8 รายการ ได้แก่

  1. ข้าว ร้อยละ 62.6
  2. ผัก ร้อยละ 44.7
  3. ผลไม้ ร้อยละ 78.1
  4. เนื้อวัว ร้อยละ 14.7
  5. เนื้อไก่และเป็ด ร้อยละ 94.4
  6. ไข่ไก่และเป็ด ร้อยละ 108.9
  7. นมสด ร้อยละ 57.3
  8. ปลา ร้อยละ 90.2

โดยนายชาน ฟง ฮิน ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อปรับปรุงค่า SSR และเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร กระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารกำลังมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลผลิตข้าวผ่านโครงการทุ่งข้าวอัจฉริยะขนาดใหญ่ (SMART SBB) รวมถึงเร่งพัฒนาการปลูกข้าวให้ได้ตลอดทั้งปีโดยวางเป้าหมายของโครงการ SMART SBB คือการเพิ่ม SSR สำหรับข้าวของประเทศเป็นร้อยละ 75 ภายในปี 2568 และร้อยละ 80 ภายในปี 2573

กระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารยังระบุว่า ความพยายามในการเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร และลดการพึ่งพาการนำเข้าอาหารที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ครอบคลุมไปถึงการเพิ่มการผลิตผัก เช่น ขิง กะหล่ำปลี พริก และผลไม้ เช่น มะพร้าว ตามนโยบายอาหารเกษตรแห่งชาติ 2.0 ที่กระทรวงฯ ตั้งเป้าหมาย SSR สำหรับผักและผลไม้ให้สูงถึงร้อยละ 83 ภายในปี 2573 และกระทรวงจะเสริมสร้างการผลิตปลาที่กินได้ผ่านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตั้งเป้าหมายอัตราส่วนการประมงต่อการเพาะเลี้ยงที่ 40:60 ภายในปี 2573 เช่นกัน

 

ความคิดเห็น สคต.

จากการรายงานของ นายชาน ฟง ฮิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียที่ได้เปิดเผยอัตราการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร (Self-Sufficiency Ratio: SSR) ของประเทศในปี 2565 สำนักงานฯ มีความเห็นว่าสินค้าหลักของมาเลเซียหลายรายการยังมีความต้องการพึ่งพาการนำเข้าอยู่ในอัตราส่วนที่มาก เช่น เนื้อวัว ที่ค่า SSR อยู่ที่ร้อยละ 14.7 โดยประเทศมีศักยภาพมากพอที่จะส่งออกสินค้ารายการดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ประเทศไทยมีพรมแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซียส่งผลดีต่อการขนส่งโคมีชีวิต รวมไปถึงการส่งออกเนื้อวัวมาขยายตลาดในมาเลเซียที่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเพื่อบริโภคในประเทศ

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai