เวียดนามและสาธารณรัฐเกาหลีส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน

นาย เหงียน ฮ่ง เญียน (Nguyen Hong Dien) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม และนาย Bang Moon-kyu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วมในการประชุมครั้งที่ 13 ของคณะกรรมการร่วมเพื่อการค้าเวียดนาม-เกาหลีใต้ โดยร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน และการประชุมคณะกรรมการร่วม เพื่อการดำเนินการตามข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม – เกาหลีใต้ ครั้งที่ 7 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนและประเมินผลลัพธ์ของความร่วมมือทวิภาคีในด้านการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน ผู้เข้าร่วมได้วางแผนที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคีมูลค่า 100,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2573

ในการประชุมครั้งนี้ ได้เจรจาในด้านความร่วมมือการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน รัฐมนตรีทั้ง 2 ฝ่ายเห็นด้วยเกี่ยวกับมาตรการและกลไกความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ และสนับสนุนซึ่งกันและกันในความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูและการพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะในด้านการค้า ทั้ง 2 ฝ่ายได้ใช้มาตรการที่ครอบคลุมเพื่อส่งเสริมการค้าทวิภาคีและบรรลุเป้าหมาย 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2573 รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ Korea Plus ในเวียดนาม และ Vietnam Plus ในสาธารณรัฐเกาหลี โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ ทั้ง 2 ประเทศได้ส่งเสริมการสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรอบความร่วมมือพหุภาคีและอำนวยความสะดวกในการเป็นหุ้นส่วนทางการค้า ธุรกิจ และการลงทุน

ในด้านอุตสาหกรรม จะทำงานร่วมกันในแผนปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์วิจัยแร่ที่สำคัญของเวียดนาม-สาธารณรัฐเกาหลี โดยสาธารณรัฐเกาหลีจะสนับสนุนเวียดนามในการสร้างนโยบายในภาคการแร่ธาตุ การวิจัย การแปรรูป และการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์

ในด้านพลังงาน ผลความร่วมมือเชิงบวกในการพัฒนาโรงไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์จากน้ำมันและก๊าซในเวียดนาม โดยทั้ง 2 ประเทศได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานสีเขียว นอกจากนี้ ยังตกลงที่จะอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนเกาหลีใต้มีส่วนร่วมในโครงการพลังงานในเวียดนาม

ฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีตกลงที่จะสนับสนุนเวียดนามในการสร้างนโยบายการพัฒนาพลังงานใหม่และส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนผ่านพลังงานในเวียดนามไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

ปัจจุบันเกาหลีใต้อยู่อันดับหนึ่งในด้านการลงทุนในเวียดนาม อยู่อันดับที่สองด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (ODA) แรงงาน การท่องเที่ยว และด้านความร่วมมือทางการค้า ส่วนเวียดนามยังเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ในอาเซียน โดยคิดเป็นร้อยละ 30 ของการลงทุน และร้อยละ 50 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดระหว่างเกาหลีใต้และอาเซียน หลังจากข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม – เกาหลีดำเนินการมา 8 ปี การค้าทวิภคีระหว่าง 2 ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 36,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558 เป็น 87,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 การลงทุนของสาธารณรัฐเกาหลีในเวียดนามเพิ่มขึ้น 2 เท่า จาก 43,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558 เป็น 84,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกาหลีใต้ยังคงอยู่อันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ลงทุนในเวียดนาม ในปี 2565 เกาหลีใต้มีโครงการ 9,534 โครงการด้วยเงินทุนรวม 80,960 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 เกาหลีครองอันดับ 3 ของเงินลงทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีมูลค่ากว่า 4,170 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของเงินลงทุนทั้งหมด นอกจากนี้ เวียดนาม – เกาหลีใต้ เห็นชอบในทิศทางการดำเนินการเนื้อหาความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ศุลกากรและแหล่งกำเนิดสินค้า มาตรการป้องกันการค้า และมาตรการรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัยด้านอาหารและกักกันพืชและสัตว์ อุปสรรคทางเทคนิคทางการค้า เพื่อขจัดความยากลำบาก สร้างกฎหมายที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการและใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อตกลง

 

 

thThai