การประชุมครั้งที่ 9 ของคณะกรรมการเศรษฐกิจร่วมอิหร่าน-กาตาร์

    การประชุมครั้งที่ 9 ของคณะกรรมการเศรษฐกิจร่วมอิหร่าน-กาตาร์เริ่มต้นขึ้นในกรุงเตหะรานเมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ การประชุมดังกล่าวมีประธานร่วมโดย Mr. Ali-Akbar Mehranian รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของอิหร่าน และ Sheikh Mohammed bin Hamad bin Qassim Al Abdullah AlThani รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของกาตาร์

ในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้มีค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เฉ พ า ะ ท า ง 4 ค ณ ะ ได้ แ ก่ (1) คณะกรรมการการค้า (การค้า อุตสาหกรรมและหอการค้า การธนาคาร ศุลกากรและการประกันภัย)(2) คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐาน (ถนนและการพัฒนาเมือง การเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการทำงาน) (3) คณะกรรมการสังคมและวัฒนธรรม (การท่องเที่ยวและงานฝีมือ สุขภาพวิทยาศาสตร์และการวิจัย ตุลาการและกฎหมาย) และ(4) คณะกรรมการพลังงาน (น้ำและน้ำเสีย ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ และสิ่งแวดล้อม)

    คณะกรรมการการค้ามีผู้แทนทั้งสองฝ่าย 17 คน ผู้แทนคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐาน 6 คน ผู้แทนคณะกรรมการพลังงาน 7 คน และผู้แทนคณะกรรมการสังคมและวัฒนธรรม 11 คน โดยผู้แทนเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ทั้งนี้ ในระหว่างการจัดประชุมระยะเวลา 3 วัน (9-11 ธันวาคม 2566)ทั้งสองประเทศจะหารือและลงนามบันทึกข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาข้อตกลงและมาตรการในเชิงปฏิบัติ

นอกเหนือจากการประชุม ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับความสำเร็จและความสามารถของอิหร่านในด้านอุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพ การรักษาและยาอุตสาหกรรมการเกษตร บริษัทที่เน้นความรู้ และพลังงาน เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ส่งออกของอิหร่าน

 

    Source: https://www.tehrantimes.com/news/492327/Tehran-hosting-9th-Iran-Qatar-JointEconomic-Committee-meeting
thThai