ศุลกากรเวียดนามระบุว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 เวียดนามนำเข้าอาหารสัตว์และวัตถุดิบมูลค่า 4,270 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ลดลงร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในเดือนตุลาคม 2566 มูลค่าการนำเข้าอาหารสัตว์และวัตถุดิบอยู่ที่ 451.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อาร์เจนตินาเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์และวัตถุดิบรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 เวียดนามนำเข้าอาหารสัตว์และวัตถุดิบจากอาร์เจนตินามูลค่า 1,210 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 28.2 ของมูลค่านำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์และวัตถุดิบทั้งหมดของประเทศ ตามมาด้วยบราซิล (ร้อยละ 19.1) และสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 14.1) นอกจากนี้ เวียดนามนำเข้าอาหารสัตว์และวัตถุดิบจากตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 261 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การนำเข้าจากตลาดสหภาพยุโรป 222.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ลดลงร้อยละ 43.8

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทกล่าวว่า แม้ว่าการนำเข้าอาหารสัตว์และวัตถุดิบมีแนวโน้มลดลงในหลายตลาด ผู้ประกอบการในประเทศจำเป็นต้องจัดหาวัตถุดิบมากขึ้นในการแปรรูปและอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนการผลิต ปัจจุบัน เวียดนามมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 269 แห่ง โดยมีกำลังการผลิต 43.2 ล้านตัน โดยมีโรงงาน 90 แห่งเป็นของโรงงานลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (คิดเป็นปริมาณร้อยละ 33.5) และโรงงานในประเทศ 179 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 66.5) กรมปศุสัตว์ระบุว่า ความต้องการอาหารสัตว์ (ข้าวโพด กากถั่วเหลือง รำข้าว ปลาป่น เป็นต้น) ของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ทั้งหมดในเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 33 ล้านตันต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการเลี้ยงสุกร และสัตว์ปีก เพื่อตอบสนองความต้องการในทั้งในประเทศและการส่งออก เวียดนามจะต้องนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จำนวนมาก ในขณะที่เวียดนามสามารถผลิตได้เพียงประมาณร้อยละ 35 ของความต้องการทั้งหมด หรือเทียบเท่ากับ 13 ล้านตัน/ปี ส่วนที่เหลือมาจากการนำเข้า ทำให้ราคาอาหารสัตว์อยู่ในระดับสูง เกษตรกรไม่มีกำไร และโรงงานหลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทจะทำงานร่วมกับภาคท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีการปลูกวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์ และในขณะเดียวกันก็เพิ่มแนวทางแก้ไขในการจัดหาวัตถุดิบในเชิงรุก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงปศุสัตว์

   (จาก e.vnexpress.net)

ข้อคิดเห็น

ในแต่ละปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวโพดได้เพียง 4.5-5 ล้านตัน รำข้าว 4 ล้านตัน และมันสำปะหลังที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ 4 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการการบริโภคในทุกสินค้ามีมากกว่า 26-27 ล้านตัน แสดงให้เห็นว่าความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ของเวียดนามสูงมาก การเติบโตของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในเวียดนาม ทำให้ความต้องการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด เป็นต้น เวียดนามยังคงนำเข้าสินค้าดังกล่าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ คาดว่า ความต้องการอาหารสัตว์ของเวียดนามจะมีปริมาณ 28-30 ล้านตัน/ปี ในอีก 5 ปีข้างหน้า คิดเป็นมูลค่า 12,000 – 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11-12 ต่อปี จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งออกวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์สำเร็จรูปมายังเวียดนามรวมถึงโอกาสด้านการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในเวียดนาม เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

thThai