สหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกามีพื้นที่ติดกับประเทศแคนาดาทางตอนเหนือและเม็กซิโกทางตอนใต้ ทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแอตแลนติก และทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญของโลก USDA คาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าวโพดของสหรัฐฯ ในฤดูกาลนี้อยู่ที่ 94 ล้านเอเคอร์ โดยพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น จะอยู่ในบริเวณรัฐอิลลินอยส์ ไอโอวา เซาท์ดาโคตา นอร์ทดาโคตา มิสซูรี และเท็กซัส

              การส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ USDA คาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ในปีการผลิต 2565/66 (การนับปีการผลิตข้าวโพดในสหรัฐฯ จะเริ่มที่ 1 สิงหาคม

ของทุกปี) จะอยู่ที่ 1,650 ล้านบุชเชล (1 บุชเชล = 0.0254 เมตริกตัน) การส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ พบว่าชะลอตัวอยู่มาก จากข้อมูลโดย U.S. Census Bureau สหรัฐฯ

ส่งออกข้าวโพดไปแล้ว 1,316 ล้านบุชเชลในช่วง 9 เดือนแรกของปีการผลิต 2565/66 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 1,949 ล้าน  บุชเชล ทั้งนี้ การส่งออกที่ลดลงของสหรัฐฯ ในตลาดโลกนั้นส่วนหนึ่งมาจากผลผลิตข้าวโพดจำนวนมากของบราซิลที่ได้แย่งสัดส่วนตลาดข้าวโพดสหรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

 

ในปี 2565 สหรัฐฯ ส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 18,991 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นปริมาณ 61.3 ล้านตัน โดยส่งออกไปยังประเทศจีนมากที่สุด มูลค่า 5,211 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศเม็กซิโก มูลค่า 4,963 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศญี่ปุ่น 3,018 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศแคนาดา มูลค่า 1,242 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศโคลอมเบีย มูลค่า 914 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

ตารางปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ตลาดส่งออก ปริมาณส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ล้านตัน) มูลค่าส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ม.ค. – ก.ย %r

ปี 2566/65

ปี 2565 ม.ค. – ก.ย. %r

ปี 2566/65

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2566
จีน 7.12 18.6 16 13.2 4.74 -64% 5,211 4,274 1,43 -66%
เม็กซิโก 14.5 16.8 15.4 12 13.1 9% 4,963 3,797 4,027 6%
ญี่ปุ่น 10.3 11.5 8.91 8.1 6 -25% 3,018 2,733 1,798 -34%
แคนาดา 1.8 2.9 4.8 4.4 1.6 -64% 1,337 1,242 446 -64%
โคลอมเบีย 5 4.1 2.9 2.8 2.4 -13% 962 914 744 -19%
รวม 55.12 72.4 61.3 40.5 27.84 -31.25% 18,991 12,960 7,015 45.8%

ที่มา: U.S. Census Bureau/ U.S. Department of Agriculture

การนำเข้าข้าวโพด สหรัฐฯ เป็นประเทศที่ผลิตข้าวโพดรายหลักของโลก ทำให้ปริมาณการนำเข้าข้าวโพดโดยทั่วไปไม่มากนัก USDA คาดการณ์การนำเข้าข้าวโพดของสหรัฐฯ ในปี 2566/67 อยู่ที่ 40 ล้านบุชเชล

ในปี 2565 สหรัฐฯ นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 325 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นปริมาณ 578,844 ตัน โดยนำเข้าจากประเทศแคนาดามากที่สุด มูลค่า 127 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศอาร์เจนตินา

มูลค่า 66.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศบราซิล 51.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศเม็กซิโก มูลค่า 47.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศโรมาเนีย มูลค่า 13.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

ตารางปริมาณและมูลค่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

แหล่งนำเข้า ปริมาณนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ตัน) มูลค่านำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ม.ค. – ก.ย %r

ปี 2566/65

ปี 2565 ม.ค. – ก.ย %r

ปี 2566/65

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2566
แคนาดา 288,225 254,129 225,414 163,418 592,175 262% 127 50.7 158.4 212%
อาร์เจนตินา 204,662 219,786 166,933 125,252 116,615 -6.8% 66.1 41.1 34.7 -16%
บราซิล 69,249 112,033 125,208 58,799 74,937 -27.4% 51.3 25.0 21.7 -13%
เม็กซิโก 42,981 22,795 25,123 16,314 12,511 -23.3% 47.8 7.3 6.5 -11%
โรมาเนีย 46,575 36,166 36,166 25,688 -28.9% 13.1 10.2 6.8 -34%
รวม 651,692 608,743 578,844 399,949 821,926 105.5% 325 134.3 228.1 69.8%

ที่มา: U.S. Census Bureau/ U.S. Department of Agriculture

การผลิต พื้นที่เพาะปลูก USDA คาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าวโพดของสหรัฐฯ ในฤดูกาลนี้อยู่ที่ 94 ล้านเอเคอร์ โดยพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น จะอยู่ในบริเวณรัฐอิลลินอยส์ ไอโอวา เซาท์ดาโคตา นอร์ทดาโคตา มิสซูรี และเท็กซัส อย่างไรก็ตาม คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกในบางรัฐ เช่น โคโรลาโด และแคนซัสจะน้อยลง

ผลผลิต จากรายงานเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หรือ USDA คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดของสหรัฐฯ ในปี 2566/67 อยู่ที่ 15,064.42 ล้านบุชเชล เพิ่มขึ้น 36.71 ล้านตันจากการผลิตในปีก่อน ผลผลิตข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ 172.96 บุชเชลต่อเอเคอร์

สต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สต็อกข้าวโพดของสหรัฐ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,106 ล้านบุชเชล ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ระดับ 4,349 ล้านบุชเชล ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณข้าวโพดคงเหลือของปีการผลิต 2566/67 จะอยู่ที่ 2,257 ล้านบุชเชล เพิ่มขึ้นจากปริมาณข้าวโพดคงเหลือของปีการผลิต 2565/66 ซึ่งมีปริมาณอยู่ที่ 1,452 ล้านบุชเชล

ช่องทางจำหน่าย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหรัฐฯ จะจำหน่ายทั้งตรงจากฟาร์ม รวมทั้งในซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป เช่น Walmart และ Costco รวมถึงมีการเพิ่มการจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ เช่น Amazon Etsy และ Tractor Supply Co.

ความคิดเห็นของสคต. นิวยอร์ก

ถึงแม้แต่สหรัฐอเมริกาจะเป็น 1 ในประเทศผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญของโลก แต่สหรัฐฯ ยังคงนำเข้าจากหลายประเทศ และข้อได้เปรียบของไทยต่อประเทศคู่แข่ง คือ มีวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญและสามารถนำไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลากหลาย ซึ่งมีแนวโน้มในการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง หากไทยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิต และรักษาเสถียรภาพด้านราคา เหล่านี้สามารถสร้างความมั่นคงทางรายได้แก่เกษตรกรไทยมากขึ้น

ข้อมูลอ้างอิงจาก:

1)https://fas.usda.gov/data/commodities/corn

2)https://apps.fas.usda.gov/gats/default.aspx

3)https://www.ers.usda.gov/topics/crops/corn-and-other-feed-grains/

thThai