Tesco บริษัทผู้ค้าปลีกรายใหญ่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในสินค้าประเภทผลไม้ และผักสด เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาด โดยก่อนหน้านี้สเปนและฝรั่งเศสได้มีการห้ามใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกกับผักและผลไม้ก่อนหน้า

WRAP หน่วยงาน NGO ให้ความเห็นว่าการออกข้อบังคับให้ยกเลิกการใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ของผักผลไม้จะช่วยให้แผนการลดการใช้พลาสติกลดลงเพียง 30% ในปี2025 ในขณะที่ภาครัฐตั้งเป้าไว้ 80% นอกจากนี้ WRAP ยังมีข้อเสนอให้มีการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกกับสินค้าผลไม้ที่สามารแยกจำหน่ายเป็นชิ้นได้ อาทิ กล้วยหอม แอปเปิ้ล และมันฝรั่ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดปริมารการใช้พลาสติกได้ถึง 8,800 ตัน

ทั้งนี้ Tesco ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการลดการใช้พลาสติกอาจเริ่มจากผู้ผลิตที่มีการจัดจำหน่ายไปยังหลากหลายร้านค้า ซึ่งในปี 2019 Tesco ได้ทำการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกไปมากถึง 4,500 ตัน ในขณะที่ห้าง Waitrose ยังพิจารณาการยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในสินค้าที่แยกชิ้นจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ห้างค้าปลีกหลายห้างยังคงมีความกังวลหากต้องเลิกใช้พลาสติกห่อผลไม้เนื่องจากอาจส่งผลให้สินค้าได้รับความเสียหาย ช้ำ หรือโดนแมลงรบกวน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดขยะอาหารมากขึ้น

ที่มา : The Grocer / UK GOV

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น สคต.

มีรายงานว่าปริมาณการใช้พลาสติกมีมากขึ้นโดยคาดว่าในปี 2021 มีการใช้พลาสติกมากถึง 55,000 ตัน ซึ่งรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์อาหาร ถุงหิ้วพลาสติก ถุงห่ออาหาร และฟิล์มห่ออาหาร โดยเฉพาะฟิล์มห่ออาหารมีมากถึง 14,000 ตันในปี 2021 ถึงแม้ว่าปัจจุบันซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่จะรณรงค์เพื่อให้มีการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากขึ้น โดยในปี 2022 มีร้านที่ตั้งจุดรับรีไซเคิลสินค้ามากกว่า 6,000 ร้าน ซึ่งมีการรายงานว่าในปี 2021 จุดรับพลาสติดรีไซเคิลรับได้เพียง 1,390 ตันก็ตาม ทั้งนี้ WRAP ซึ่งเป็นกลุ่ม NGO ได้เริ่มผลักดันประเด็นเรื่องการปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก (Plastic Packaging Tax – PPT) ให้เพิ่มความยืดหยุ่นต่อการใช้พลาสติกรีไซเคิลที่ผ่านกระบวนการทางเคมี (Mass Balance Allocation) มากขึ้น โดยในปัจจุบันพลาสติกรีไซเคิลที่ผ่านกระบวนการทางเคมี Mass Balance Allocation ยังถูกจัดเก็บภาษี PPT เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากกระบวนการนี้ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างพลาสติกรีไซเคิลกับพลาสติกใหม่ได้

ผู้ส่งออกไทยควรศึกษามาตรการบรรจุภัณฑ์พลาสติกของสหราชอาณาจักร เพื่อพิจารณาทางเลือกและเตรียมความพร้อมในการส่งออก เนื่องจากปัจจุบันสหราชอาณาจักรมีการเรียกเก็บภาษี Plastic Packaging Tax ซึ่งมีการเรียกเก็บภาษีบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนผสมรีไซเคิลน้อยกว่า 30% ในอัตราตันละ 210.82 ปอนด์ ซึ่งจะเป็นภาระในการนำเข้าสินค้าและเป็นต้นทุนในการผลิตในอนาคต

thThai