รายได้ภาคบริการเติบโตร้อยละ 7.6 ในไตรมาส 3 ประจำปี 2566

ที่มา : สำนักข่าว New Straits Times

รายได้จากภาคบริการของมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จากปีก่อน เป็น 584,000 ล้านริงกิตในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่ดีในทุกกิจการ โดยเฉพาะภาคธุรกิจมีการเติบโตร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 รายงานโดยหัวหน้านักสถิติ Datuk Seri Mohd Uzir Mahidin ซึ่งกล่าวว่า การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ถูกบันทึกไว้ในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มและที่พักซึ่งเพิ่มขึ้น 28,700 ล้านริงกิตเป็น 446,600 ล้านริงกิต

กลุ่มงานสารสนเทศและการสื่อสาร และการขนส่งและการจัดเก็บ (ขยายตัว) 7,200 ล้านริงกิต หรือ ร้อยละ 9.8 กลุ่มอาชีพ อสังหาริมทรัพย์ และการบริหารและบริการสนับสนุน (3,100 ล้านริงกิต หรือ ร้อยละ 9.4) และกลุ่มสุขภาพเอกชน การศึกษาเอกชน ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ และบริการส่วนบุคคล
และกิจกรรมอื่นๆ (2,200 ล้านริงกิต หรือร้อยละ 12.3) ดังนั้น รายได้รวมของภาคบริการในไตรมาส 3 ปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 2.8 หรือ 15,800 ล้านริงกิตเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

นายโมห์ด อูซีร์ กล่าวว่า จำนวนผู้มีส่วนร่วมในภาคส่วนนี้อยู่ที่ 4.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 79,400 คน หรือร้อยละ 1.8 จากปีก่อน การเพิ่มขึ้นดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากภาคธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกที่มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 37,200 คน หรือร้อยละ 1.9 รองลงมาคือภาคการขนส่งและการจัดเก็บ (15,000 คน) ร้อยละ 4.2 นายกฯ กล่าว พร้อมเสริมว่า จำนวนผู้มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จากไตรมาสก่อนจำนวน 24,400 คน

Datuk Seri Mohd Uzir กล่าวเสริมว่า เงินเดือนและค่าจ้างที่จ่ายไปเพิ่มขึ้น 1,100 ล้านริงกิต หรือร้อยละ 3.6 จากปีก่อน (2565) การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการขายส่ง การค้าปลีก การขนส่ง
และการจัดเก็บ ซึ่งเพิ่มขึ้น 400 ล้านริงกิต และ 200 ล้านริงกิต ตามลำดับ สำหรับรายได้จาก E-commerce เขากล่าวว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.4 จากปีก่อนเป็น 289,500 ล้านริงกิต ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 และร้อยละ 3.2 ในรายไตรมาส

 

ความคิดเห็น สคต.

สคต. เล็งเห็นว่า การลงทุนในภาคบริการกำลังเป็นที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากภาคบริการมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา รวมทั้งความเจริญของสังคมอย่างมากในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและประเทศ โดยภาคบริการมักมีลักษณะที่หลากหลาย
และมักจะเป็นกิจกรรมที่ให้บริการตามความต้องการหรือความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน ดังนั้น ภาคบริการในมาเลเซียกำลังเป็นผู้ครอบครองตลาด อย่างไรก็ตาม มาเลเซียยังคงพัฒนาด้านนี้ต่อไปเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai