รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 3.1 และ 5.1 ของกองทุนฯ ประจำไตรมาสที่ 4/2566 (กรกฎาคม – กันยายน 2566) (งบทั่วไปและงบข้าว)2567

thThai