ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างผู้รับเหมาดำเนินการกิจกรรม Quick Win ส่งเสริมการขยายตลาดสินค้ากล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น ปี 2567 ภายใต้โครงการงานแสดงสินค้า Foodex Japan 2024

thThai