โครงการส่งเสริมการขยายช่องทางตลาดและการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่าง ซาอุดิอาระเบีย-ไทย (Saudi-Thai Business Forum and Networking)

thThai