เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) สคต. ณ กรุงโซล

thThai