ภาษีมูลค่าเพิ่มเช็กอัตราใหม่ใช้ปีหน้า ราคาอาหารลดแต่เครื่องดื่มปรับเพิ่ม


สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างแผนการปรับปรุงระบบภาษีต่าง ๆ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแผนฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้รัฐบาลสามารถออมเงินได้ถึง 150 พันล้านเช็กคราวน์ในอีก 2 ปีข้างหน้า  ส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุงภาษีดังกล่าว ได้แก่ การปรับปรุงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  โดยจะปรับเปลี่ยนเป็น 2 อัตรา คือร้อยละ 12 และร้อยละ 21  ซึ่งปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่มมี 3 อัตรา คือร้อยละ 10 ร้อยละ 15 และร้อยละ 21  ทั้งนี้ สินค้าที่มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มลดลง ได้แก่ อาหาร ในขณะที่เครื่องดื่ม บริการบางประเภท และเบียร์ จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุด ได้แก่ หนังสือ ซึ่งจากเดิมที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ร้อยละ 10 เปลี่ยนเป็นร้อยละ 0 หรือไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม  ขณะที่สินค้าเบียร์มีภาษีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมร้อยละ 10

สำหรับรายการสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มลดลง นอกจากหนังสือแล้ว อาทิ  การขนส่งประเภทท่องเที่ยว ภาษีมูลค่าเพิ่มปรับลดลงจากร้อยละ 21 เป็นร้อยละ 12  ที่นั่งในรถภาษีมูลค่าเพิ่มเช็กอัตราใหม่ใช้ปีหน้า ราคาอาหารลดแต่เครื่องดื่มปรับเพิ่มสำหรับเด็ก งานก่อสร้าง สินค้าอาหาร (ยกเว้นเครื่องดื่ม) อุปกรณ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยา ภาษีปรับลดลงจากร้อยละ 15 มาเป็นร้อยละ 12

ส่วนสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ บริการที่พัก บริการด้านอาหาร (Catering)  ผลิตภัณฑ์ประเภท Gluten-free  บริการระบบทำความร้อน  นิตยสารและหนังสือพิมพ์  ยา บริการการขนส่งผู้โดยสาร
ตั๋วสำหรับการชมกิจกรรมทางวัฒนธรรม กีฬา  บริการระบบน้ำใช้/ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยภาษีมูลค่าเพิ่มจะปรับขึ้นจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 12   ส่วนเครื่องดื่ม เชื้อเพลิงประเภทฟืน ดอกไม้ บริการเก็บขยะ เพิ่มจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 21   งานบริการซ่อมจักรยาน ทำความสะอาด เบียร์สด บริการทำผม บริการให้เช่า (อาทิ หนังสือ ภาพยนตร์ ดนตรี ฯลฯ)  ซาวน่า บริการซ่อมรองเท้า ปรับภาษีขึ้นจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 21

การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุงภาษีที่รัฐบาลเสนอ โดยจะมีการปรับปรุงภาษีอื่น ๆ อาทิ ภาษีบริษัทจะปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 21 ภาษีทรัพย์สินจะปรับเพิ่มเฉลี่ยประมาณ 1.8 เท่า  และภาษีสรรพสามิตสำหรับแอลกอฮอล์จะปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ต่อปี ในช่วง 2 ปีข้างหน้า

ข้อเสนอแนะ/แนวโน้ม/โอกาส/แนวทาง

ในปี 2567 สาธารณรัฐเช็กจะใช้ระบบอัตราภาษีใหม่ ภายหลังแผนการปรับปรุงภาษีผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและประธานาธิบดีตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการ  สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น คาดว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีฯ จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากราคาสินค้าและบริการจะเปลี่ยนแปลงไป  สินค้า/บริการที่มีราคาสูงขึ้น จะส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย และมองหาสินค้าที่ทดแทนกันได้ในราคาที่ถูกลง ดังนั้น ราคายังคงเป็นปัจจัยหลักสำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่ในการเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน ทั้งในเรื่องสถานการณ์สงคราม ราคาพลังงาน และภาวะเงินเฟ้อ

ภายหลังการใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราใหม่ดังกล่าว หากไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาส่งผลกระทบ อาทิ เงินเฟ้อ ราคาพลังงาน คาดว่าสินค้าบางกลุ่ม เช่น อาหาร จะมีโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้น โดยราคาสินค้าอาหารจะถูกลงด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มที่ลดลง  ขณะที่สินค้าประเภทเครื่องดื่ม ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรับขึ้นอาจจะกระทบต่อบางรายการสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดี หากสินค้ามีความพิเศษแตกต่าง หรือมีคุณลักษณะพิเศษ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ และให้ความสำคัญกับเรื่องคุณลักษณะของสินค้ามากกว่าราคา

***************************************

ที่มา : Expat.cz,                                           สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก
ข่าว 16 – 20 ต.ค. 66

thThai