ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ในสาธารณรัฐสโลวัก และจัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทย ณ สาธารณรัฐสโลวัก ผ่านสื่อโทรทัศน์ ของ สคต. ณ กรุงปราก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

thThai