โลจิสติกส์ในอินเดียกำลังเติบโต คาดการณ์จะสร้างงานให้กว่า 10 ล้านคนในปี 2027

ด้วยปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจในหลายด้าน อาทิ การสนับสนุนจากภาครัฐบาลผ่านโครงการสนับสนุนต่างๆ ได้แก่ โครงการ Production Link Incentive (PLI) ตัวเลขการผลิตในอินเดียและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รูปแบบโมเดลธุรกิจด้านโลจิสติกส์ใหม่ๆ (อาทิ 3rd party logistic) ความต้องการบริโภคในพื้นที่ชนบทที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของอินเดียจะเติบโตแบบก้าวกระโดดและสามารถสร้างงานได้มากกว่า 10 ล้านตำแหน่งภายในปี 2027
.
นอกจากนี้ การที่อินเดียมีข้อได้เปรียบในเรื่องของภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยและทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ได้เปรียบ ทำให้รัฐบาลอินเดียพยายามผลักดันประเทศให้เป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ในระดับสากล (global supply chain guru) ซึ่งการตื่นตัวในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อินเดียขณะนี้ ส่งผลถึงความต้องการการบริการด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การขนส่ง คลังสินค้า การจัดจำหน่ายสินค้า ระบบการจัดการอัตโนมัติหรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เขตให้บริการด้าน     โลจิสติกส์ (logistic park) รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของคนทำงานในด้าน supply chain management ให้อยู่ในระดับสากล
.
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ สคต.
มูลค่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อินเดียในปี 2022 อยู่ที่ระดับ 259.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตและมีมูลค่าถึง 432.4 พันล้านเหรียณสหรัฐในปี 2028 โดยมีอัตราการเติบโต CAGR ที่ 8.8% รัฐบาลอินเดียมีการเปิดตัวนโยบายโลจิสติกส์แห่งชาติ National Logistics Policy (NPC) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งให้เกิดอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่บูรณาการกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขนาดต้นทุน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นไปอย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อให้เกิดการจ้างงานแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศ
.
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เป็นความท้าทายในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อินเดีย ได้แก่ ปัญหาด้านระบบ cold storage เนื่องด้วยอินเดียเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก อาทิ นม ผักและผลไม้ สัตว์ปีก อาหารทะเล แต่เนื่องจากระบบ cold storage ที่ยังขาดแคลนและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้แต่ละปีสินค้าอาหารที่ผลิตได้ในอินเดียมีการเน่าเสียถึงประมาณ 1 ใน 3 ของอาหารทั้งหมดที่ผลิตได้ หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 8-15 พันล้านเหรียญสหรัฐ/ปี นอกจากสินค้าอาหารแล้ว อุตสาหกรรมยาของอินเดียเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ต้องการห่วงโซ่อุปทานความเย็นที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันประมาณ 92% ของผู้ให้บริการระบบ cold storage ในอินเดียดำเนินการโดยภาคเอกชน และ 60% ของทั้งหมดกระจายอยู่ในแค่ 4 รัฐหลักเท่านั้น ได้แก่ Uttar Pradesh, Gujrat, West Bengal และ Punjab ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ cold storage จึงเป็นโอกาสที่ยังเปิดกว้างในอินเดีย ไม่ว่าจะเป็น cold storage ที่ใช้ในระบบคลังสินค้าหรือระบบการขนส่งระหว่างพื้นที่ เทคโนโลยีหรือ AI ด้าน cold storage เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐอินเดียได้ให้การสนับสนุนผู้สนใจเข้ามาลงทุนในระบบ cold storage ผ่านรูปแบบต่างๆ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยจัดตั้ง Multi-Modal Logistics Parks จำนวนกว่า 35 แห่งทั่วอินเดีย การให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ผู้สนใจเข้ามาลงทุนด้านระบบโลจิสติกส์ในประเทศ เป็นต้น
———————————————-
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี
16 ตุลาคม 2566
ที่มา:
– Business Standard, 21 Sep 2023, Rising logistics demand expected to create 10 mn jobs in India by 2027
– Times now news, 9 Oct 2023, Indias’s bid to become the global supply chain guru will need massive skilling across sectors
– The Times of India, 18 Nov 2022, Cold Chain Logistics: Current Challenges in India
– Digital Journey, 6 Oct 2023, Logistics Industry In India to Hit US$ 432.4 Billion by 2028, At a Booming 8.8% Growth Rate
thThai