เวียดนามผลักดันจังหวัดลองอานเป็นศูนย์กลางการลงทุนแห่งใหม่ในเขตภาคใต้

thThai