เวียดนามเริ่มก่อสร้างโครงการประตูชายแดนอัจฉริยะเวียดนาม-จีน

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 นาย Duong Xuan Huyen รองประธานของจังหวัดลางเซิน (Lang Son) ได้เข้าร่วมพิธีเริ่มงานโครงการด่านชายแดนอัจฉริยะ Huu Nghi (เวียดนาม) – Youyi Guan (จีน) ซึ่งจัดโดยรัฐบาลประชาชนแห่งมณฑลกวางสี เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (The Guangxi Zhuang Autonomous Region)

จังหวัดลางเซิน (Lang Son) และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้ตกลงที่จะก่อสร้างด่านชายแดนอัจฉริยะในเส้นทางเฉพาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่ Huu Nghi (เวียดนาม) – Youyi Guan (จีน)

โครงการนี้จะดำเนินการโดยเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งขึ้นอยู่กับการระบุตำแหน่งดาวเทียมและเทคโนโลยี 5G แบบอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicles: AGV) อุปกรณ์เครนอัตโนมัติ และระบบตรวจสอบแผนที่อัจฉริยะ นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนระหว่างเวียดนามและจีนได้ ช่วยให้พิธีการศุลกากรของสินค้าอัตโนมัติตลอดเวลา นอกจากนี้ จังหวัดลางเซิน (Lang Son) ยังขอความเห็นจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายเส้นทางการขนส่งสินค้าเฉพาะทางในเขต 1119-1120 ของด่านชายแดนระหว่างประเทศ Huu Nghi (เวียดนาม) – Youyi Guan (จีน) เพื่อรองรับการก่อสร้างด่านชายแดนอัจฉริยะ

ในอนาคต เพื่อเร่งการวิจัยและการก่อสร้างด่านชายแดนอัจฉริยะตามข้อตกลงที่ลงนามระหว่างผู้นำของทั้ง 2 ประเทศ  ผู้นำคณะกรรมการประชาชนจังหวัดลางเซินเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการวางแผนและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด่านชายแดนอัจฉริยะ เกี่ยวกับเทคโนโลยี การเชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูล เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ การตรวจสอบ การควบคุม และเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นาย Xu Yongke รองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงกล่าวว่า เมื่อเปิดดำเนินการแล้ว ด่านชายแดนจะนำกิจกรรมพิธีการศุลกากรระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายไปสู่ระดับใหม่โดย “ไม่ต้องปิด” และ “ไม่ต้องรอ” และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ

ผู้นำของทั้ง 2 ฝ่ายเห็นด้วยที่จะรักษาความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้โครงการเสร็จสิ้นโดยรวดเร็ว  และส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเวียดนามและจีน

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของเวียดนาม โดยในปี 2565 การค้าทวิภาคีมีมูลค่าประมาณ 178,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกของเวียดนามไปยังประเทศจีนมีมูลค่า 119,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และนำเข้า 58,400  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5  ในสภาวการณ์ที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายกำลังพัฒนาเป็นไปทางที่ดี รวมถึงความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายในการอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรที่ด่านชายแดน รวมถึงการส่งเสริมการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่าง 2 ประเทศมากขึ้น ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกิจกรรมการค้าภายในประเทศและการนำเข้า-ส่งออก รัฐบาลเวียดนามและจีนได้มีการตกลงและสร้างโครงการด่านชายแดนอัจฉริยะ Huu Nghi (เวียดนาม) – Youyi Guan (จีน) เพื่อให้บริการระดับมืออาชีพและแข่งขันได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งการพัฒนาโลจิสติกสเปิดโครงการประตูชายแดนอัจฉริยะถือเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตการค้าระหว่าง 2 ประเทศในอนาคต การเสริมความแข็งแกร่งของการประยุกต์ใช้ไอที การปรับปรุงการจัดการ วิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และการใช้แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และปรับปรุงคุณภาพบริการ ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคส่วนโลจิสติกส์ของเวียดนาม โดยรูปแบบประตูชายแดนอัจฉริยะคาดว่าจะเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการผ่านพิธีการสินค้าข้ามพรมแดน ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งเวียดนามและจีน และปัญหาการสะสมหน้าด่านลดลง ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์อย่างไกล้ชิด รวมทั้งในการเลือกเส้นทางขนส่งผลไม้ไปจีน

thThai