ไต้หวัน-ไทยร่วมจัดสัมมนาด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการค้าระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรไต้หวันและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยได้ร่วมกันจัดการสัมมนาด้านกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกระหว่างไทย-ไต้หวัน โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มากกว่า 150 ราย ซึ่งทั้งไทยและไต้หวันได้ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์  การรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์และกลไกในการรับรอง รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวางจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในท้องตลาดของแต่ละฝ่าย เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของทั้งไทยและไต้หวัน

กระทรวงเกษตรไต้หวันชี้ว่า ในปีที่ผ่านมา (2565) ไต้หวันส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าประมาณปีละ 270 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ไต้หวันนำเข้าจากไทยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 940 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 13 โดยตั้งแต่มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการเกษตรและประมงระหว่างไทย-ไต้หวันในปี 2546 เป็นต้นมา ทั้งสองฝ่ายก็ร่วมกันจัดการประชุมด้านความร่วมมือทางการเกษตรระหว่างไทย-ไต้หวันขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมมือทางการเกษตรในเชิงลึกระหว่างกันทั้งในด้านการค้า การลงทุน และเทคโนโลยี โดยการสัมมนาครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับการแบ่งปันข้อมูลสถานการณ์ด้านการควบคุม ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน การค้า และการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของทั้งสองฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของทั้งสองฝ่ายในการเข้าสู่ตลาดของกันและกัน

ไต้หวัน-ไทยร่วมจัดสัมมนาด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการค้าระหว่างกัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรไต้หวันชี้ว่า ไต้หวันมีการผลักดันด้านการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์และรักษาผืนดินมาอย่างยาวนาน ทำให้เนื้อที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ของไต้หวันเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ปัจจุบันไต้หวันมีเนื้อที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ประมาณ 18,132 ไร่ นอกจากจะนำเสนอสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ยังถือเป็นการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศที่จะวางจำหน่ายในตลาดไต้หวัน จะต้อง 1) ผ่านการรับรองตราเกษตรอินทรีย์จากประเทศที่มีความตกลงยอมรับความเท่าเทียมระหว่างกันด้านเกษตรอินทรีย์กับไต้หวัน ซึ่งปัจจุบันไต้หวันมีการรับรองร่วมกับ 7 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐฯ อินเดีย และปารากวัย หรือ 2) ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานตรวจสอบ (Certification Body) ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาลไต้หวัน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 17 แห่ง

ที่มา : กระทรวงเกษตรไต้หวัน (September 21, 2023)

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของ สคต.

สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยถือเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดไต้หวัน โดยสคต.ฯ ได้รับการสอบถามจากผู้นำเข้าถึงประเด็นปัญหาที่ไทยยังไม่มีการยอมรับความเท่าเทียมกันของเกษตรอินทรีย์จากไต้หวัน จึงถือเป็นการเสียโอกาสทางการค้าไม่น้อย เพราะไต้หวันไม่รับรองตราสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศที่ 3 ซึ่งไม่ใช่ประเทศต้นทางในการส่งออก ในระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีความตกลงยอมรับร่วมกัน หากไทยต้องการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์มายังไต้หวัน สามารถทำได้โดยการขอการรับรองจาก Certification Body ที่หน่วยงานไต้หวันรับรอง อย่างไรก็ดี การดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจึงควรเร่งดำเนินการเพื่อขอรับรองตราเกษตรอินทรีย์เท่าเทียมโดยเร็ว เพราะในขณะนี้ สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไต้หวันสามารถเข้าสู่ตลาดไทยได้ หากผ่านการตรวจรับรองจากโดย Certification Body ของประเทศที่ 3 ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด แต่ในทางกลับกัน ตามกฎหมายของไต้หวันแล้ว แม้สินค่าจะได้รับการรับรองตราเกษตรอินทรีย์จากไทยแล้ว ก็ไม่สามารถติดตราดังกล่าววางขายในตลาดไต้หวันได้

thThai