รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 3.1 และ 5.1 ของกองทุนฯ ประจำไตรมาสที่ 2/2566 (มกราคม – มีนาคม 2566) (งบทั่วไปและงบข้าว)

thThai