ทิศทางตลาดเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ออสเตรเลียในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สินค้าเครื่องดื่มที่เน้นเจาะผู้บริโภคกลุ่มย่อยได้รับความนิยมมากขึ้น เช่น  Craft beers สปิริท น้ำผลไม้ปราศจากน้ำตาลและเครื่องดื่มเสริมพลังงาน Sports drinks ปราศจากน้ำตาลรสชาติต่างๆ เป็นต้น ข้อมูลโดย IBISWorld ระบุว่า ตลาดเครื่องดื่มออสเตรเลียปี 2565 มีการขยายตัวร้อยละ 9.2 และคาดว่าตลาดจะมีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 18 ต่อปีในอีก 5 ปีข้างหน้า

ปี 2565 ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional beverage) ในออสเตรเลียมีมูลค่า 451 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.8 (มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับการเติบโตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาที่มีการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.9) และในปี 2566 ตลาดจะมีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยเครื่องดื่ม Functional beverage ประเภท Sport drinks มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 54.5 รองลงมาคือ เครื่องดื่ม Energy drinks ร้อยละ 27.3 และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอื่นๆร้อยละ 18.2

เครื่องดื่ม Functional beverage เป็นเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของ Vitamins, Minerals, Fibres, Probiotics และผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย ได้แก่ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภท Energy drinks, Sports drinks และน้ำดื่มรสชาติต่างๆ (Enhanced water) โดยเฉพาะเครื่องดื่มในกลุ่ม Nootropic ที่ส่วนเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของสมองและความจำ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากปัจจัยด้านการใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคเลือกเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพหรือเครื่องดื่มประเภท Better-for-You แทนเครื่องดื่มทั่วไป

การเติบโตของตลาด Functional beverage ส่วนหนึ่งเกิดจากการแข่งขันในตลาดที่ผู้ผลิตเครื่องดื่ม (ปัจจุบันมี 32 รายรวมถึง Coca-Cola Amatil, Asahi Holdings และ Nexba Beverages ) เพิ่ม/ขยายรายการผลิตสินค้าเพื่อเจาะผู้บริโภคกลุ่มย่อยมากขึ้น โดยเน้นการผลิตเครื่องดื่มที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ความจำ ระบบการทำงานของลำไส้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหลังวิกฤต COVID-19

สถิติโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย ระบุว่า ชาวออสเตรเลียดื่มเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์มีสัดส่วนร้อยละ 22.6 เนื่องจากผู้บริโภคเน้นดื่มเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพแทนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่หลายรายเลือกที่จะปรับไลน์การผลิตโดยเน้นเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์/ปราศจากน้ำตาลเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดที่มีแนวโน้มจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ทิศทางตลาดเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ออสเตรเลีย

ในขณะที่ตลาดเครื่องดื่มร้อนมีการเติบโตสูงเช่นกัน คาดว่า ภายในปี 2567 มูลค่าตลาดเครื่องดื่มร้อนจะขยายตัวร้อยละ 3.5 มีมูลค่า 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเครื่องดื่มกาแฟร้อนยังคงครองตลาดนักดื่มกาแฟ ท่ามกลางการเติบโตของเครื่องดื่มชาร้อนที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างแพร่หลาย รวมถึงกลุ่มผู้รักษ์สุขภาพโดยได้รับแรงกระตุ้นจากภาคธุรกิจบริการอาหารที่สอดแทรกรายการเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ไว้ในเมนูเครื่องดื่มเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ชา Matcha ชานมเย็น และชาสมุนไพร ทำให้ตลาดประเภท Novel Tea มีความหลากหลายมากขึ้น

ทิศทางตลาดเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ออสเตรเลีย

สำหรับตลาดเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ซึ่งมีการทำตลาดในออสเตรเลียมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีการพัฒนารสชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีรสชาติไม่แตกต่างจากเบียร์และไวน์ที่มีแอลกอฮอล์ สามารถดื่มได้ทุกกลุ่ม (Genderless appeal) ตลอดการสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคยุคใหม่ (Modern drinker) เพื่อเป็นเครื่องดื่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์/กลุ่มที่จำเป็นต้องลดการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือกลุ่มที่ต้องเข้าร่วมงานสังสรรค์แต่จำเป็นต้องขับขี่ยานพาหนะ ทำให้ปัจจุบันความนิยมดื่มเครื่องดื่มประเภท Non-alcoholic beer และ Non-alcoholic wine ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

การศึกษาวิเคราะห์ตลาดเครื่องดื่มโดย IWSR พบว่า ยอดขายเครื่องดื่มปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.7 โดยเฉพาะยอดขาย Non-alcoholic wine คาดว่า ปี 2567 ตลาดเครื่องดื่ม Low/No-alcohol Drinks ในออสเตรเลียจะขยายตัวร้อยละ 16 โดยมีภาคธุรกิจบริการอาหารเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด อีกทั้ง ยังพบว่า ชาวออสเตรเลียร้อยละ 71 ต้องการดื่มเครื่องดื่ม Low/No-alcohol Drinks ต่อไปหรือดื่มเพิ่มขึ้นและร้อยละ 65 มีแผนที่จะทดลองดื่มเครื่องดื่ม Low/No-alcohol Drinks แบรนด์ใหม่ๆที่เข้ามาทำตลาด

…………………………………………………………………………

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์

ที่มา

Australiambeverages.org

IBISWorld

Australian Bureau of Statistics

thThai