รัฐบาลเช็กเตรียมแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน สนใจแรงงานต่างชาติ

รัฐบาลสาธารณเช็กกำลังหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ด้านแรงงาน ซึ่งณะนี้ อุตสาหกรรมการผลิต มีตำแหน่งงานว่างประมาณ 200,000 ตำแหน่ง และมีความต้องการแรงงานต่างชาติจำนวนมาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน Marian Jurečka ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมจะต้องมีแรงงานฝีมือ ดังนั้นรัฐบาลจึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีเป้าหมายการรับสมัครแรงงานจากต่างชาติทั้งในยุโรปและเอเชีย โดยนายกรัฐมนตรี Fiala เห็นว่าการจ้างแรงงานจากเวียดนามและฟิลิปปินส์จะช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

รัฐบาลเช็กเตรียมแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน สนใจแรงงานต่างชาติ
ที่มา freepik

นอกจากนี้ ประธานหอการค้าสาธารณรัฐเช็กได้ให้ความเห็นว่า การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงเรื่องแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการลงทุนในปัจจุบันและในอนาคต  ขณะเดียวกัน จากผลสำรวจครั้งใหม่โดย ManpowerGroup พบว่าในกลุ่มบริษัทก่อสร้างและอุตสาหกรรม ประมาณ 1 ใน 5 ของบริษัทฯกลุ่มนี้ มีแผนจะเลิกจ้างคนงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า  รวมทั้งกลุ่มบริษัทที่ไม่แสวงหากำไรและกลุ่มธุรกิจการค้าและบริการบางส่วน มีแผนจะปลดคนงาน โดยแผนการเลิกจ้างดังกล่าวมาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ อัตราเงินเฟ้อและต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมบางประเภทรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ มีแผนจะจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น

ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและการตลาดของ ManpowerGroup ระบุว่า บางอุตสาหกรรมวางแผนทั้งการจ้างงานและการเลิกจ้าง  เนื่องจากการมีระบบอัตโนมัติและการพัฒนาและปรับการใช้ระบบดิจิทัลของบริษัท  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะของงานภายในประเทศ  ในขณะที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ยังคงต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องการปลดพนักงานและแผนการจ้างงาน  คณะกรรมการการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาลเช็กยังคงหาแนวทางและวางแผนในด้านการลงทุนในภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ที่อยู่อาศัย พลังงาน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และการวิจัย  พร้อมกันกับการพยายามดึงดูดแรงงานต่างชาติเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและฟื้นฟูอุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะ/โอกาส/แนวทาง

สาธารณรัฐเช็กและหลายประเทศในขณะนี้ กำลังเผชิญกับความท้าทายในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั่วโลก  สถานการณ์การขาดแคลนแรงงานในสาธารณรัฐเช็ก ปัจจุบันในกลุ่มอุตสาหกรรมบางประเภทกำลังขาดแคลนแรงงานฝีมือ ซึ่งต้องใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  รัฐบาลเช็กจึงเริ่มมองหาแรงงานจากต่างชาติ เพื่อสนับสนุนและชวยเหลืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  แนวโน้มดังกล่าวทำให้เห็นว่าทิศทางการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในสาธารณรัฐเช็ก ยังคงเน้นในด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น จึงทำให้เห็นโอกาสสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ชิ้นส่วน/ส่วนประกอบ อุปกรณ์การผลิต สำหรับการผลิตและพัฒนาการขนส่ง สาธารณูปโภค ระบบ IT ระบบ
โลจิสติกส์ เป็นต้น

สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม น่าจะมีโอกาสในการขยายตลาดมากขึ้นด้วยทิศทางและนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  รวมไปถึงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบดิจิทัล  ธุรกิจการบริการของไทยบางประเภทควรศึกษาข้อมูลแนวทาง ความต้องการด้านการบริการ สำรวจโอกาสในการลงทุนหรือเป็นพันธมิตรร่วมกันในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดทั้งสินค้าและธุรกิจบริการ  ซึ่งรวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

*******************************

thThai