ภาวะการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย ประจำเดือนมิถุนายน 2566

การส่งออกของอินเดียโดยรวม (สินค้าและบริการ) ในเดือนมิถุนายน 2566 มีมูลค่า 60.09 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว 13.16% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนปี 2565 ส่วนการนำเข้าเดือนมิถุนายน 2566 มีมูลค่า 68.98 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว 13.91% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนปี 2565

การส่งออกรวมภาคสินค้าและบริการของอินเดียสะสมระหว่างเมษายน – มิถุนายน 2566 มีมูลค่ารวม 182.70 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว 7.29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนการนำเข้าสะสมระหว่างเมษายน – มิถุนายน 2566 มีมูลค่า 205.29 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว 10.18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

1. การค้าสินค้า
การส่งออก
เดือนมิถุนายน 2566 มีมูลค่า 32.97 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 42.28 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันและอัญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่า 25.13 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 28.15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญที่ขยายตัวดี ได้แก่ แร่เหล็ก สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เมล็ดพืชน้ำมัน มะม่วงหิมพานต์ และยาสูบ สินค้าส่งออกสำคัญที่หดตัว ได้แก่ สินค้าปิโตรเลียมธัญพืช อัญมณีและเครื่องประดับ กากพืชน้ำมัน ผลิตภัณฑ์จากปอกระเจา
ขณะที่ภาพรวมการส่งออกสินค้า 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2023-2024 (เมษายน-มิถุนายน 2566) มีมูลค่า 102.68 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 120.98 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันและและอัญมณีและเครื่องประดับแล้วมีมูลค่า 77.18 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 83.82 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
การนำเข้า
เดือนมิถุนายน 2566 มีมูลค่า 53.10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 64.35 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันและอัญมณีและเครื่องประดับแล้วมีมูลค่า 33.28 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 38.93 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าสำคัญที่ขยายตัวดี ได้แก่ เมล็ดธัญพืช ทองคำ สินค้าวิศวกรรม สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ สินค้านำเข้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ เงิน ถ่านหิน กำมะถันและแร่โลหะ สินค้าปิโตรเลียม และสิ่งทอ
ภาพรวมการนำเข้าสินค้า 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2023-2024 (เมษายน-มิถุนายน 2566) มีมูลค่า 160.28 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 183.54 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันและอัญมณีและเครื่องประดับแล้วมีมูลค่า 100.84 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ น้อยกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 110.22 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ดุลการค้าสินค้า
เดือนมิถุนายน 2566 ขาดดุลการค้า 20.13 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าขาดดุลที่ระดับ 22.07 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้อินเดียขาดดุลการค้าสะสม 3 เดือนแรกมูลค่า 57.60 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ช่วง 3 เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าขาดดุลที่ระดับ 62.56 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

2. การค้าบริการ*
เดือนมิถุนายน 2566 การส่งออกบริการมีมูลค่า 27.12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สูงกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 26.92 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ การนำเข้า มีมูลค่า 15.88 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สูงกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 15.77 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ดุลการค้า เกินดุลมูลค่า 11.24 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สูงกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 11.15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภาพรวมการบริการ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2023-2024 (เมษายน-มิถุนายน 2566) มีมูลค่าเกินดุล 35.02 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าช่วง 3 เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ระดับ 31.07 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ข้อคิดเห็น
1. มูลค่าการนำเข้าสินค้าอินเดียในเดือนมิถุนายน 2566 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
อย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุหลักมาจากราคาในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์มีการปรับตัวลดลง อาทิ ถ่านหิน สินค้าปิโตรเลียม ทำให้มูลค่าการนำเข้าลดลงตามมา เช่นเดียวกับมูลค่าการส่งออกในเดือนมิถุนายน 2566 ที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มปิโตรเลียมมีการปรับตัวลดลง
2. มูลค่าการส่งออกลดลงเนื่องจากยอดการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไปยังตลาดหลักน้อยลงจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เช่น สหรัฐอเมริกาและยุโรป อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าของอินเดียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าส่งออกมากกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน
3. หน่วยงาน the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ออกมาตรการสนับสนุนภาคการส่งออก โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกในการลดขั้นตอน/เวลาจากการดำเนินงานปกติสำหรับการขออนุญาตนำเข้าวัตถุดิบ รวมถึงยกเว้นค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสำหรับวัตถุดิบเพื่อผลิตและส่งออกบางรายการ เพื่อกระตุ้นมูลค่าการส่งออกของประเทศ
4. การนำเข้าจากจีนมีแนวโน้มลดลงในช่วงครึ่งปีแรก โดยมีมูลค่า 56.53 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลง 0.9% เทียบกับปีที่แล้ว ทำให้ลดการขาดดุลการค้ากับจีนจาก 67.08 พันล้านเหรียญสหรัฐในครึ่งปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 47.04 พันล้านเหรียญสหรัฐในครึ่งปีนี้ สาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจของจีนกำลังอยู่ในสภาวะฟื้นตัวจากสถานการณ์ COVID-19 และจีนกำลังให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศเป็นลำดับต้น ทั้งนี้ จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของอินเดีย ในปีที่แล้วมูลค่าการค้าระหว่างอินเดีย-จีน ขึ้นไปแตะที่ระดับสูงสุดที่ 135.98 พันล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าหลักที่อินเดียนำเข้าจากจีน ได้แก่ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ พลาสติก และปุ๋ย การนำเข้าจากจีนที่ลดลงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของอุปสงค์ในตลาดอินเดียสำหรับสินค้าหมวดดังกล่าว
—————–
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี

*หมายเหตุ: จากข้อมูลล่าสุดของธนาคารกลางอินเดีย ข้อมูลภาคบริการเปิดเผยถึงเดือนพฤษภาคม 2566 ในส่วนของข้อมูลของเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเพียงการประมาณการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเปิดเผยข้อมูลครั้งต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง:
– Ministry of Commerce and Industry, 14 July 2023, Latest Trade Figures
– The Economic times, 13 July 2023, India-China trade shows first signs of slowdown in years
– Trade Promotion Council of India, 18 July 2023, Government simplifies import norms for export boost

thThai