รายงานเศรษฐกิจของแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา ของสเปน จัดทำโดยสถาบัน CaixaBank Research  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566  ได้กล่าวถึง ปัจจุบัน ประชากรของแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา มีอยู่ราว 2.08 ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเบื้องต้น (GDP) ของแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 42.27 พันล้านยูโร  คิดเป็นสัดส่วน 3.5% ของ GDP ของสเปนทั้งประเทศ และอยู่ในลำดับที่ 9 ของประเทศ  แคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา มี GDP/หัว (20,655 ยูโร) ต่ำสุดเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 19%  อีกทั้ง GDP/หัว ของเมืองต่างๆ ในแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา ยังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น เมืองโธเลโด ซึ่งมี  GDP/หัว ต่ำกว่าเมืองซูเอนกาถึง 16.3%

 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา หลักๆ คือ ภาคเกษตรกรรม คิดเป็นสัดส่วน 9.4% ของ GDP ของแคว้นฯ ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเทียบกับแคว้นอื่นๆในสเปน และยังเป็นผู้นำในการผลิตไวน์ที่มีสัดส่วนถึงครึ่งหนึ่งของผลผลิตไวน์รวมของประเทศ  ภาคการค้า ขนส่ง โรงแรม ภัตตาคารและสันทนาการ คิดเป็นสัดส่วน 22.3% ของ GDP ของแคว้นฯ และ 26.2% ของ GDP ของประเทศ ส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่วน 15.1% ของ GDP ของแคว้นฯ และ 12.8% ของ GDP ของประเทศ

 

ขณะที่ สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกจากแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา อยู่ราว 21.4% ของ GDP ของแคว้นฯ แต่คิดเป็นสัดส่วนเพียง 2.6% (10,273 พันล้านยูโร ในปี 2565) ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ  และราว 1 ใน 3 เป็นสินค้าเกษตรอาหารของแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา โดยเฉพาะเครื่องดื่ม (9.3%) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไวน์  รองลงมา ได้แก่ เคมีภัณฑ์  (14.23%) ผลิตภัณฑ์ยา และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  (6.6%) โดยเกือบ 20% ของมูลค่าการส่งออกเครื่องดื่มของสเปนมาจากแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา

 

เศรษฐกิจของแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา

 

ในปี 2565  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา อยู่ที่ 5% ซึ่งถือว่าขยายตัวมากที่สุดเมื่อเทียบกับแคว้นอื่นๆ ของสเปนในแง่การฟื้นตัวภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ขณะที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมที่ 5.5%)  สาเหตุเนื่องจากความแข็งแกร่งในภาคพลังงาน การก่อสร้าง และการส่งออก (โดยเฉพาะการขยายตัวของการส่งออกสิ่งทอ รองเท้า อุปกรณ์ขนส่ง และเครื่องใช้ไฟฟ้า) ที่ชดเชยความล่าช้าจากเงินกองทุน NGEU และผลกระทบจากภัยแล้งในภาคเกษตรกรรม  CaixaBank Research  คาดว่า ในปี 2566  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแคว้นฯ จะอยู่ราว 1.7% ชะลอตัวกว่าของประเทศ (2%)  โดยเงินเฟ้อและความเข้มงวดจากการใช้มาตรการทางการเงินยังส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในแคว้นฯ

 

ความเห็นของ สคต.

 

แม้ปัจจุบัน ภาคครัวเรือนของสเปนของแคว้นฯและประเทศสเปนโดยรวมจะยังระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยแต่การผ่อนคลายของภาวะเงินเฟ้อ การลดลงของราคาพลังงาน รวมทั้งการดำเนินมาตรการลด VAT ของภาครัฐที่ออกมาล่าสุดก็ช่วยผ่อนคลายความกังวลการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือนได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับการที่สภาพภูมิอากาศที่ร้อนและภัยแล้งในสเปนขณะนี้ รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของตลาดการผลิตรถยนต์ในสเปนน่าจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าบางประเภทจากไทยไปยังแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การค้า ขนส่ง ที่พักอาศัยและสันทนาการ  เช่น เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน ยางรถยนต์  ถุงมือยาง  เป็นต้น

 

อนึ่ง ในปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา อยู่ที่ 82.29 ล้านยูโร โดยไทยส่งออกสินค้าไปยังแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา เป็นมูลค่า 69.56 ล้านยูโร ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน (63.94 ล้านยูโร)  และในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566  ไทยส่งออกสินค้าไปยังแคว้นฯ ดังกล่าวเป็นมูลค่า 26.95 ล้านยูโร โดยสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังแคว้นฯ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน  โทรทัศน์ อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า  ยางรถยนต์  ถุงมือยาง  เป็นต้น ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าจากแคว้นกัสตีลญ่า ลา แมนชา มูลค่า 12.73 ล้านยูโรในปี 2565 ขยายตัวลดลง -21.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (16.24 ล้านยูโร) และในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566  ไทยนำเข้าสินค้าจากแคว้นฯ ดังกล่าวเป็นมูลค่า 3.81 ล้านยูโร  โดยสินค้าที่ไทยนำเข้าจากแคว้นฯ ได้แก่ น้ำมันมะกอก เอทิลแอลกอฮอลล์ สิ่งทอสำหรับเด็กและสตรี เป็นต้น

——————————

ที่มา : CaixaBank Research

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต.มาดริด ระหว่างวันที่  17-23 กรกฎาคม 2566

 

thThai