ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกมาตรการลดอัตราภาษีสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติม เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายของครัวเรือน โดยอัตราภาษีการนำเข้าเนื้อไก่จะถูกปรับลดลง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

 

ราคาของเนื้อไก่ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเกาหลีใต้ จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและอุปทานภายในประเทศที่ลดลง ซึ่งราคาของเนื้อไก่ในเดือนมิถุนายน 2566 อยู่ที่ 6,563 วอน/กิโลกรัม เพิ่มจากช่วงเดียวกันในปี 2565 ถึง 14.8% อีกทั้งยังคาดว่าความต้องการเนื้อไก่ในช่วงฤดูร้อนจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้คนให้ความสนใจต่อกิจกรรมกลางแจ้งเพิ่มขึ้น รวมถึงการบริโภคเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ไก่ตุ๋นโสม (Samgye-tang) การกำหนดมาตรการลดอัตราภาษีของเนื้อไก่ดังกล่าวจะสามารถรักษาเสถียรภาพของราคาไก่ได้

 

นอกจากนี้ บราซิลซึ่งเป็นประเทศที่เกาหลีใต้นำเข้าไก่เป็นอันดับหนึ่งก็อยู่ในสถานการณ์โรคไข้หวัดนก ซึ่งหากโรคดังกล่าวแพร่กระจายไปยังฟาร์มเลี้ยงไก่ การนำเข้าเนื้อไก่จากบราซิลมายังเกาหลีใต้จะมีข้อจำกัดและอาจส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น รัฐบาลเกาหลีใต้จึงตัดสินใจกำหนดมาตรการดังกล่าว เพื่อให้มีปริมาณการนำเข้าในตลาดที่เพียงพอหลังการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดนกในอนาคต

 

ภายใต้มาตรการนี้ เกาหลีใต้จะปรับภาษีนำเข้าไก่จาก 20-30% เป็น 0% ในปริมาณ 30,000 ตันจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะวางแผนปรับระยะเวลาและปริมาณการนำเข้าเนื้อไก่โดยคำนึงถึงอุปทานภายในประเทศ เพื่อลดผลกระทบต่อฟาร์มไก่ในประเทศจากอัตราการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น

 

สินค้าที่อยู่ในข่ายการลดภาษีในรอบนี้ และสถานะการนำเข้าเนื้อไก่และชิ้นส่วนมายังเกาหลีใต้ปี 2565

(หน่วย: ล้านเหรีญสหรัฐ, %)

มาตรการลดอัตราภาษีนำเข้าเนื้อไก่มายังเกาหลีใต้

 

ปัจจุบัน เนื้อไก่และชิ้นส่วนจากไทยที่เกาหลีใต้นำเข้ามามีอยู่หลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนของน่องไก่แช่แข็งแบบตัด และปีกไก่แช่แข็งแบบตัดที่มีมูลค่าการนำเข้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 เกาหลีใต้นำเข้าปีกไก่แช่แข็งแบบตัดจากไทยเป็นอันดับ 1 มูลค่า 13 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณ 4.416 พันตัน และนำเข้าน่องไก่แช่แข็งแบบตัดจากไทยเป็นอันดับ 2 รองจากบราซิล ที่มูลค่า 32 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณ 1 หมื่นตัน รวมถึง สินค้าเนื้อไก่ชนิดอื่นๆ ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน

 

ความเห็นสำนักงานฯ กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง เกาหลีใต้ ได้ประกาศมาตรการลดอัตราภาษีสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมงเป็นกรณีพิเศษมีผลบังคับใช้ในปีนี้ โดยมีสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ 8 รายการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ได้มีการเพิ่มรายการสินค้า ได้แก่ เนื้อไก่และชิ้นส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและอุปทานภายในประเทศที่ลดลง รวมถึงการคาดการณ์โรคไข้หวัดนกในบราซิลที่อาจส่งผลต่อราคาที่สูงขึ้น

 

ในส่วนของผลกระทบต่อสินค้าไทย เนื่องจากเกาหลีใต้นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จากไทยมาเป็นอันดับ 2 รองจากบราซิล และโดยปัจจุบันภาษีนำเข้าไก่จากไทย อยู่ที่ 5-20% การปรับลดภาษีดังกล่าวจะเป็นผลดีกับสินค้าไก่จากไทย เนื่องจากจะทำให้ราคาจำหน่ายลดลงซึ่งเป็นผลจากมาตรการลดอัตราภาษีดังกล่าว รวมถึงสถานการณ์ในบราซิลก็จะเป็นโอกาสในการขยายปริมาณการส่งออกจากไทยมาได้เพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ส่งออกเนื้อไก่จากไทยที่จะเร่งรัดบุกตลาดเกาหลีใต้ และใช้โอกาสนี้ในการขยายตลาดเนื้อไก่และชิ้นส่วนเข้าสู่เกาหลีใต้ในอนาคต

******************************

สำนักงานผู้แทนการค้า ณ เมืองปูซาน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล

6 กรกฎาคม 2566

 

ที่มาข้อมูล:

(1) www.moef.go.kr/nw/nes/detailNesDtaView.do;jsessionid

(2) www.kita.net

thThai