ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/658795/658795.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai