เมื่อต้นเดือนเดือนมิถุนายน 2566 บริษัท Orlen ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของโปแลนด์ ได้แถลงเปิดตัว Container Town โครงการที่พักแรงงานที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับแรงงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปของ Orlen ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Plock ในภาคกลางของโปแลนด์

 

ทั้งนี้ Orlen ได้ระบุเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวมีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 37,000 ตารางเมตร สามารถรองรับแรงงานได้ประมาณ 13,000 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นแรงงานต่างชาติมากกว่า 6,000 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากเอเชีย อาทิ ตุรกี อินเดีย ปากีสถาน เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์ และแรงงานต่างชาติจากสหภาพยุโรป เช่น สเปน เป็นต้น นอกจากที่พักอาศัยแล้วยังจัดให้มีโรงอาหาร สถานีตำรวจ สถานพยาบาล พื้นที่สันทนาการ และพื้นที่กิจกรรมรองรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสนามกีฬา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

1. โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีดังกล่าวของ Orlen มีแผนการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2568 โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 13,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือง และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นโรงงานปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป

2. โครงการ Container Town ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมในเมือง Stara Biala ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Plock หากจากกรุงวอร์ซอประมาณ 125 กิโลเมตร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรท้องถิ่นที่อยู่อาศัยในเมือง Stara Biala ที่มีจำนวนประมาณ 12,000 คน และแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองให้กับประชากรท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวของคนในพื้นที่กับวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทั้งด้านภาษา ศาสนา และการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงปัญหาการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาทิ ระบบประปา ไฟฟ้า การบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บขยะ เป็นต้น

 

 

ที่มา : Notes From Poland

thThai