1) ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทออิตาลี
คุณภาพสูง ความยืดหยุ่น และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นจุดแข็งของภาคสิ่งทอและแฟชั่น ซึ่งเป็นตัวแทนของการเติบโตของเศรษฐกิจอิตาลีอย่างแท้จริง บริษัทผู้ผลิตและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีประมาณ 50,000 ราย ประกอบด้วยกับคนทำงานจำนวนมากกว่า 400,000 คน บริษัทในอิตาลีส่วนใหญ่มีขนาดกลางและเล็ก ซึ่งบริษัทจำนวน 42% มีคนทำงานอยู่ระหว่าง 10 – 49 คน ส่วนบริษัทจำนวน 24% มีคนทำงานระหว่าง 50 – 99 คน และบริษัทเพียง 16% มีคนทำงานจำนวน 250 คนขึ้นไป
2) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอิตาลี (Textile/garment and Fashion industry) คาดว่าจะเติบโต +4% ในปี 2566 และมีมูลค่าการค้าสูงกว่า 102,272 ล้านยูโร ในปี 2565 มีมูลค่าการค้ารวมกันทั้งสิ้น 98,339 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น +18% เมื่อเทียบกับปี 2564 (ที่มีมูลค่า 83,338 ล้านยูโร มากกว่าที่เคยประมาณการไว้ล่วงหน้าที่ +16%) และคาดว่าในปี 2566 น่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น +4% หากสมมติฐานค่าเงินเฟ้อเท่ากับปี 2565
ส่วนในปี 2563 ที่มีการล็อกดาวน์โรคระบาดโควิด-19 มูลค่าการค้าลดลงต่ำที่สุด อยู่ที่ 68,761 ล้านยูโร หรือลดลง -23.80% เมื่อเทียบกับปี 2562 (ที่มีมูลค่า 90,237 ล้านยูโร)
3) ช่วงสี่เดือนแรกของปี 2566 (เดือนมกราคม-เดือนเมษายน) การส่งออกสิ่งทอของไทยไปอิตาลีมีมูลค่า 36.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น +25.95% เมื่อเทียบกับช่วงสี่เดือนแรกของปี 2565 (ที่มีมูลค่า 29.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

thThai