การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบ และร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

thThai