ปี 2561 Woolworths ซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่สุดในตลาดออสเตรเลียประกาศยกเลิกการให้บริการถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (Single use plastic shopping bags) แก่ลูกค้าเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้านำถุงพลาสติกหรือถุงผ้ามาเอง โดยเริ่มจำหน่ายถุงพลาสติกรีไซเคิลแบบใช้ซ้ำ (Reusable recycled plastic bag) ในราคา 15 เซ็นต์ (ประมาณ 4.5 บาท) ณ บริเวณจุดชำระเงินด้วยตนเองให้แก่ผู้บริโภค เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้บริโภคที่ไม่ได้เตรียมถุงมาจากบ้านแต่มีการซื้อสินค้าในปริมาณมากและมีความจำเป็นต้องใช้ถุงใส่ของเพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะพลาสติกเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ถุงพลาสติกกำลังจะกลายเป็นของหายาก...ในออสเตรเลีย
ถุง Reusable recycled plastic

ในช่วงต้นปี 2565 Woolworths เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตรายแรกที่ได้เริ่มทยอยยกเลิกการจำหน่ายถุงพลาสติกรีไซเคิลแบบใช้ซ้ำให้แก่ลูกค้า ณ จุดขาย ในรัฐต่างๆ ได้แก่ เขตปกครอง Australian Capital Territory (ACT) เขตปกครองทางตอนเหนือ Northern Territory (NT) รัฐ South Australia (SA) รัฐ Western Australia (WA) และรัฐ Queensland เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในอุตสาหกรรมรีไซเคิลให้ได้มากที่สุดและลดปริมาณขยะพลาสติกฝังกลบให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา Woolworths ยกเลิกการจำหน่ายถุงพลาสติกรีไซเคิล ณ บริเวณจุดชำระเงินด้วยตนเองให้แก่ผู้บริโภคเพิ่มอีก 3 รัฐ ได้แก่ รัฐ New South Wales (NSW) รัฐ Victoria (VIC) และรัฐ Tasmania (TAS) ซึ่งจะมีผลให้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2566  ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต Woolworths  ทุกสาขาทั่วออสเตรเลียจะไม่มีการจำหน่ายถุงพลาสติกรีไซเคิลแบบใช้ซ้ำอีกต่อไป

การใช้นโยบายดังกล่าวจะช่วยลดขยะพลาสติกได้มากกว่า 9,000 ตันต่อปี ภายหลังการประกาศนโยบายยกเลิกการจำหน่ายถุงพลาสติกรีไซเคิลให้แก่ผู้บริโภคได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคออสเตรเลียเป็นอย่างดี

ถุงพลาสติกกำลังจะกลายเป็นของหายาก...ในออสเตรเลีย
โปรแกรม Swap-a-box ถุงกระดาษรีไซเคิลและถุง Bag for good ที่ Woolworths เสนอเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า
ถุงพลาสติกกำลังจะกลายเป็นของหายาก...ในออสเตรเลีย
ถุง Bag for good แบบใช้ซำ้ของ Woolworths

อย่างไรก็ตาม Woolworths ได้เสนอถุงกระดาษที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล (ราคา 20 เซ็นต์หรือประมาณ 4.50 บาท) ให้บริการแก่ผู้บริโภคและยังคงจำหน่ายถุง Bag For Good แบบใช้ซ้ำให้แก่ลูกค้า รวมถึง เริ่มทดลองโปรแกรมนำร่องที่เรียกว่า Swap-a-box ในบางสาขาเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าแบบ Click & Collect Order และในร้านค้าด้วย

ถุงพลาสติกกำลังจะกลายเป็นของหายาก...ในออสเตรเลีย
Source: www.coles.com.au

ล่าสุด Coles ซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่เป็นอันดับ 2 ในตลาดออสเตรเลียซึ่งมีนโยบายลดขยะพลาสติกเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับ Woolworths ได้ประกาศยกเลิกการจำหน่ายถุงพลาสติกรีไซเคิลแบบใช้ซ้ำทั่วประเทศ (ทั้งในร้านค้าและการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์) ภายในเดือนมิถุนายน 2566 และคาดว่า ภายในระยะเวลา 1 ปีจะช่วยลดขยะถุงพลาสติกได้ประมาณ 230 ล้านใบ รวมถึง Coles ได้ส่งเสริมแนวคิด Bring your own reusable bag (BYO) ในการนำถุงมาเองจากบ้าน และได้เริ่มทดลองขายถุงกระดาษรีไซเคิล 100% (ราคา 25 เซ็นต์หรือประมาณ 5.8 บาท) ที่สามารถรับน้ำหนักได้สูงถึง 6 กิโลกรัมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมนโยบายยกเลิกการจำหน่ายถุงพลาสติกแบบบางเบาชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ณ จุดชำระเงินที่ได้เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งช่วยลดการผลิตถุงพลาสติกในอุตสาหกรรมผลิตได้ประมาณ 14,000 ตันต่อปี อย่างไรก็ตาม ถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 90% และถุงพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 50% ยังคงมีให้บริการสำหรับโซนอาหารสด ผักและผลไม้ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นเขตปกครอง Australian Capital Territory (ACT) ซึ่งได้เริ่มใช้ถุงพลาสติกแบบย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผลิตจากแป้งข้าวโพดแทนถุงพลาสติกรีไซเคิล

…………………………………………………………………………………………………………………..

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์

ที่มา :

www.businessnewsaustralia.com

www.woolworthsgroup.com.au

www.coles.com.au

thThai