ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดอาหารว่างของจีนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนเป็นอย่างมาก อาทิ มะม่วงอบแห้ง ทุเรียนฟรีซดราย ลำไยอบแห้ง พุทราสอดไส้ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีรสชาติเปรี้ยวและหวาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทำให้ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวจีนอย่างแพร่หลาย และจากการยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพ ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนมีความต้องการผลไม้แปรรูปที่มีคุณภาพสูง มีความเป็นไฮเอนด์และมีนวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้น

1. มูลค่าตลาดผลไม้แปรรูปของจีน

จากข้อมูลการสำรวจพบว่า ตั้งแต่ปี 2561 – 2565 มูลค่าตลาดผลไม้แปรรูปของจีนมีอัตรา    การเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 30.7/ปี โดยในปี 2565 มูลค่าตลาดผลไม้แปรรูปของจีนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 110,200 ล้านหยวน จากการยกระดับการบริโภคและนวัตกรรม ผู้บริโภคชาวจีนมีความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปค่อนข้างสูง และคาดว่าในปี 2566 มูลค่าตลาดดังกล่าวจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 146,200 ล้านหยวน

จับตามองผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปในตลาดแดนมังกร

2. กลุ่มผู้บริโภค

จากการสำรวจกลุ่มผู้บริโภคผลไม้แปรรูปในตลาดจีน กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 22 – 40 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.0 โดยผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวมีรายได้พื้นฐานดีและมีงานอดิเรกที่หลากหลาย และเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดผลไม้แปรรูปของจีน ขณะที่ด้านรายได้ ผู้บริโภคที่มีรายได้ ระหว่าง 5,000 – 15,000 หยวน คิดเป็นร้อยละ 75.0 ส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคที่อยู่ในเมืองเศรษฐกิจระดับ 2 เมืองเศรษฐกิจระดับ 1 (ใหม่) และเมืองเศรษฐกิจระดับ 3 เป็นต้น

จับตามองผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปในตลาดแดนมังกร3.พฤติกรรมผู้บริโภค

          3.1 ราคาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปต่อครั้งของผู้บริโภคชาวจีน ปี 2566

จับตามองผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปในตลาดแดนมังกร

          3.2 ความถี่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปต่อเดือนของผู้บริโภคชาวจีน ปี 2566

จับตามองผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปในตลาดแดนมังกร

          3.3 บรรจุภัณฑ์ของผลไม้แปรรูปที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยมในปี 2566

จับตามองผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปในตลาดแดนมังกร

4. ปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปของผู้บริโภคชาวจีน

ปัจจัยสำคัญ 3 อันดับแรกในการเลือกซื้อผลไม้แปรรูปของผู้บริโภคชาวจีน ได้แก่ รสชาติ คิดเป็นร้อยละ 90.3 รองลงมาคือคุณภาพและความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 90.2 และโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 87.8

จับตามองผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปในตลาดแดนมังกร

5. ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปของจีน

จากข้อมูลพบว่า ผู้บริโภคชาวจีนนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยช่องทางออนไลน์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.6 และออฟไลน์คิดเป็นร้อยละ 48.4 ของการเลือกซื้อผลไม้แปรรูปทั้งหมด

จับตามองผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปในตลาดแดนมังกร

6. ตัวย่างผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปที่ได้รับความนิยมในตลาดจีน

จับตามองผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปในตลาดแดนมังกร

7. แนวโน้มของอุตสาหกรรม

7.1  ตั้งแต่ปี 2556 – 2565 ผู้ประกอบการจีนดำเนินการจดสิทธิบัตรด้านวัตถุดิบ การแปรรูปและการเก็บรักษาในธุรกิจแปรรูปผลไม้รวมทั้งสิ้น 3,020 ฉบับ โดยมีการจดสิทธิบัตรใหม่เฉลี่ย 302 ฉบับ/ปี

7.2 อุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปของจีนมีการยกระดับไปในทิศทางเพื่อสุขภาพและมีคุณภาพ ผู้บริโภค   ชาวจีนให้ความสำคัญในการเลือกซื้อผลไม้แปรรูป และมีความต้องการในการเลือกวัตถุดิบอาหารที่ดีที่สุด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหลายแบรนด์ มีการยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยผู้ประกอบการรายใหญ่กำลังพัฒนาไปในทิศทางของคุณภาพ โภชนาการ กระบวนการผลิตอาหารที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มากขึ้น ทำให้ผลไม้แปรรูปที่ออกสู่ท้องตลาดมีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

7.3 จากการยกระดับการบริโภคและการยกระดับเทคโนโลยีได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมและการพัฒนาของอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปจีนให้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็ว และนวัตกรรมใหม่ได้กลายเป็นตัวแปรหลักในการเติบโตของอุตสหกรรมผลไม้แปรรูปด้วย

7.4 ผู้ประกอบการสตาร์ทอัปจะต้องสร้างจุดเด่นของแบรนด์ และทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย เนื่องจากสามารถสร้างการรับรู้แบรนด์ได้อย่างทั่วถึง เช่น “ไม่กิน ระวังตกเทรนด์” เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคจีนในวงกว้างด้วย

ความคิดเห็นของสคต.

เนื่องจากผู้บริโภคในตลาดจีนมีจำนวนมหาศาล มีความต้องการผลไม้แปรรูปที่หลากหลาย ประกอบกับผลไม้แปรรูปของไทยได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงยังคงต้องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลไม้แปรรูปของผู้บริโภคชาวจีนอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดความล้าสมัย โดยเฉพาะพฤติกรรมของชาวจีนยุคใหม่ในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทำให้ความต้องการผลไม้แปรรูปที่มีคุณภาพสูง น้ำตาลน้อยและมีโภชนาการได้รับความสนใจในตลาดมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังพบว่าคนหนุ่มสาวชาวจีนยังนิยมการบริโภคผลไม้แปรรูปตามกระแสความนิยมในสังคม นิยมถ่ายรูปแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ อาทิ Weibo, Wechat Moment, Redbook เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรวางแผนกลยุทธ์การตลาดทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ กระจายสินค้าในช่องทางต่างๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุด และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ สะดวกต่อการรับประทาน ทันสมัยและพกพาง่าย คาดว่าในอนาคตจีนจะยังคงนำเข้าผลไม้แปรรูปจากไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

*****************************************

แหล่งที่มา : https://mp.weixin.qq.com/s/FA_OMgwWq6mLdzHY8U07Nw

https://mp.weixin.qq.com/s/8bUxjBzZbzZQbWSEs5PpLg

 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง

thThai