สปป.ลาว ขอการช่วยเหลือฟรีจากจีนเพื่อสร้างแผนที่ธรณีศาสตร์และธรณีเคมี

กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ของจีนจัดการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อหารือการช่วยเหลือด้านสำรวจสร้างแผนที่ธรณีศาสตร์และธรณีเคมี โดยมีนางจันสะหวาด บุบผา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ และนายลี จินฟา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ของจีน เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมครั้งมีการหารือและเสนอหลายประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) สปป.ลาว เสนอขอทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลจีน เพื่อนำไปใช้ในการสำรวจสร้างแผนที่ธรณีศาสตร์และธรณีเคมี ให้แก่พื้นที่ที่ยังไม่ทันสร้างของสปป.ลาว ในพื้นที่ 72,196 ตารางกิโลเมตร 2) การสำรวจธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ ในพื้นที่ 9 แขวง ภาคเหนือของสปป.ลาว โดยในปี 2021 ผ่านมา ได้มีการเสนอแผนการดังกล่าวไปยังห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการร่วมมือลาว-จีน และสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำสปป.ลาว เพื่อดำเนินตามแผนการดังกล่าวแล้ว 3) เสนอสร้างฐานข้อมูล (Big Data) จีน-อาเซียน โดยมีกรมธรณีศาสตร์และแร่ธาตุ ลงนาม MOU ร่วมกับกรมใหญ่สำรวจธรณีศาสตร์ ของจีน (CGS) ในปี 2022 แล้ว

นางจันสะหวาด บุบผา เปิดเผยว่า ภายใต้การร่วมมือด้านธรณีศาสตร์แร่ธาตุ ระหว่างลาว-จีน โครงการร่วมมือสำรวจสร้างแผนที่ธรณีศาสตร์ ได้สำเร็จการสำรวจสร้างแผนที่ธรณีเคมี มาตราส่วน 1:200,000 ในพื้นที่ 16,309 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณร้อยละ 6.87 ของพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 3 แผ่น ในจำนวน 5 แขวงภาคเหนือ ได้แก่ แขวงไชยะบูลี หลวงพระบาง บ่อแก้ว อุดมไซ และแขวงเวียงจันทน์ และสำรวจสร้างแผนที่ธรณีเคมี มาตราส่วน 1:1,000,000 ในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินตั้งแต่ปี 2012 และสำเร็จในปี 2017 ระยะที่สอง โครงการได้เริ่มเซ็นสัญญาในเดือนสิงหาคม 2017 เพื่อขอการช่วยเหลือต่อในการสำรวจสร้างแผนที่ธรณีศาสตร์และธรณีเคมี มาตราส่วน 1:200,000 ในพื้นที่ 9,631 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 4.06 ของพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 2 แผ่น ในพื้นที่เมืองบ่อเต็น เมืองแก่นท้าว เมืองทุ่งมีไซ เมืองปากลาย แขวงไซยะบูลี และเมืองซะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ โครงการดังกล่าว มีอายุสัญญา 5 ปี และคาดว่าการดำเนินงานของโครงการจะแล้วเสร็จในสิ้นปี 2024

ที่มา เพจข่าว TARGET Magazine

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

thThai