แนวโน้มและพฤติกรรมการบริโภคของชาวเยอรมันและชาวสวิต ปี 2023

ผู้บริโภคในประเทศเยอรมนีและประเทศสวิตเซอร์แลนด์กำลังให้ความสนใจกับอะไรในขณะนี้  จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคอย่างละเอียด เห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมการบริโภคได้รับอิทธิพลมากจากสถานการณ์ภายนอก เช่น ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะสงครามยูเครน และค่าครองชีพที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริโภค หัวข้อต่างๆ เช่น การออมเงิน ความยั่งยืน และพฤติกรรมการจับจ่ายอย่างมีสติ ถือเป็นเรื่องสำคัญมากในขณะนี้

จากการศึกษาแนวโน้มการจับจ่ายในเดือนมีนาคม 2023 ของนิตยสาร Bring! แสดงให้เห็นว่า ชาวเยอรมันและชาวสวิสให้ความระมัดระวังในการจับจ่ายมากขึ้น ตั้งแต่การวางแผนก่อนซื้อไปจนถึงการซื้อ เทรนด์การบริโภคที่น่าจับตาในปี 2023 มีดังนี้

1. ผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น

ผู้บริโภคส่วนมากมีความกังวลเกี่ยวกับราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้น และพยายามระมัดระวังในการตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้น จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 80 ของชาวสวิส และร้อยละ 76 ของชาวเยอรมัน ให้ความสำคัญกับราคาของสินค้ามากขึ้น โดยอัตรานี้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยชาวเยอรมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ส่วนชาวสวิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเพิ่มความละเอียดในการจับจ่าย และประหยัดมากขึ้น

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเมินการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริง โดยในปี 2022 ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติของเยอรมนีระบุว่า ราคาสินค้าในประเทศเยอรมนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 แต่จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้คนส่วนมากประเมินว่าอัตราการขึ้นราคาของสินค้าน่าจะน้อยกว่าร้อยละ 20 ส่วนราคาสินค้าในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต่างประเมินการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าไว้ว่าต่ำกว่าร้อยละ 5

2. ให้ความสำคัญกับข้อเสนอและโปรโมชันของสินค้า

ข้อเสนอและโปรโมชัน มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค จากการสำรวจพบว่าร้อยละ 63 ของชาวเยอรมันและร้อยละ 85 ของชาวสวิส หาข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอและโปรโมชั่นสินค้าเป็นประจำ ซึ่งบรรดาข้อเสนอ และส่วนลด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าที่พวกเขาอาจไม่เคยซื้อมาก่อนได้

การลงโฆษณาสินค้าที่มีข้อเสนอพิเศษบนช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เป็นหนึ่งช่องทางของผู้ประกอบการในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้ามากขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้านั้นๆ ได้

3. วางแผนการซื้อก่อนเสมอ

ผู้บริโภคในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ มักวางแผนการจับจ่ายก่อนการซื้อเสมอ โดยเฉพาะ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งสูงขึ้น จากการสำรวจพบว่า ร้อยละ 74 ของชาวเยอรมัน และร้อยละ 81 ของชาวสวิต มีการวางแผนก่อนการซื้อสินค้าเสมอ ผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า ผู้บริโภคไม่เพียงแค่ไปจับจ่ายซื้อของอีกต่อไป แต่พวกเขามีการวางแผนการซื้อไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว ความอ่อนไหวต่อราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคมีการเตรียมความพร้อมและศึกษาข้อมูลราคาอย่างใกล้ชิดก่อนการจับจ่ายใช้สอย

4. บริโภคสินค้าในภูมิภาค ตรงตามฤดูกาล และเน้นหลักความยั่งยืน

 

แนวโน้มและพฤติกรรมการบริโภคของชาวเยอรมันและชาวสวิต ปี 2023

 

พฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไป จำนวนผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของสินค้า อาหารและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นหรือในภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตในท้องถิ่น อีกทั้งยังช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการหลีกเลี่ยงการขนส่งที่ยาวนาน และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ธรรมชาติทางอ้อมด้วย นอกจากนี้ ผัก ผลไม้ หรืออาหารที่มาจากสวนของเกษตรกรจะมีคุณภาพดีกว่า เพราะเก็บเกี่ยวสดใหม่ และแปรรูปโดยตรง ไม่มีกรรมวิธีการผลิตที่ซับซ้อน ผู้บริโภคจำนวนมากจึงให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นหรือในภูมิภาค และเป็นหนึ่งในปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าในปัจจุบัน

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือ ฤดูกาล ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับผักและผลไม้ตามฤดูกาล และหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีตลอดทั้งปี ส่วนประเด็นด้านความยั่งยืนก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน ผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลมักปลูกในท้องถิ่น และไม่ต้องขนส่งทางไกล อีกทั้งราคาก็ถูกกว่าสินค้าที่มีจำหน่ายนอกฤดูกาล ฤดูกาลจึงเป็นปัจจัยสำคัญ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายในระยะยาวและช่วยให้ผู้บริโภคจับจ่ายอย่างมีสติมากขึ้น

ที่มา:

Fleischwirtschaft.de, Bing!

thThai