รายงานผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/643724/643724.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai