การประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตของอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ของกรมตามอาคาร

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/623143/623143.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai