การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/994892/994892.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai