เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ “สร้างปณิธานความดี ชาว DITP ต้านคอร์รัปชัน” (26 มิ.ย. 62) ส่วนที่ 2 

thThai