ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/765485/765485.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai