เมียนมามีเป้าหมายเกินดุลการค้าระหว่างประเทศในปี 2024-2025

เมียนมามีเป้าหมายเกินดุลการค้าระหว่างประเทศในปี 2024-2025 มูลค่า 400 ล้านเหรียญฯ โดยเป็นการส่งออก 16.7 พันล้านเหรียญฯ และการนำเข้า 16.3 พันล้านเหรียญฯ ในขณะที่ปี 2023-2024 เมียนมาขาดดุลการค้า 700 ล้านเหรียญฯ โดยเป็นการส่งออก 14.3 พันล้านเหรียญฯ และการนำเข้า 15 พันล้านเหรียญฯ สำหรับสินค้าส่งออกของเมียนมา เช่น สินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมง สินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตในเมียนมา ส่วนสินค้านำเข้าของเมียนมา เช่น พลังงาน สินค้าทุน ปัจจัยการผลิต วัตถุดิบ สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น นอกจากนี้ เมียนมาตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) ปี 2024-2025 คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3.8

ผลกระทบ/โอกาส เป้าหมายเกินดุลการค้าของเมียนมา ส่งผลต่อนโยบายการค้าและการลงทุนของเมียนมา ได้แก่ ส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในเมียนมา ในขณะที่ควบคุมและลดการนำเข้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยมายังเมียนมาด้วย อย่างไรก็ตาม หากเป็นสินค้าที่เมียนมามีความจำเป็นหรือนำเข้าเพื่อผลิตในประเทศ เช่น พลังงาน ปัจจัยการผลิต ปัจจัยการเพาะปลูก ก็ยังมีโอกาสสำหรับการส่งออก แต่หากเป็นสินค้าที่เมียนมามีความสามารถในการผลิตในประเทศ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค เมียนมาก็จะควบคุมและลดการนำเข้า ก็จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของสินค้าไทยดังกล่าว

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หากเป็นสินค้าที่เมียนมามีความจำเป็นหรือนำเข้าเพื่อผลิตในประเทศ เช่น พลังงาน ปัจจัยการผลิต ปัจจัยการเพาะปลูก ก็ยังมีโอกาสสำหรับการส่งออกสินค้าไทยดังกล่าว แต่หากเป็นสินค้าที่เมียนมา   มีความสามารถในการผลิตในประเทศ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค เมียนมาก็จะควบคุมและ         ลดการนำเข้า ซึ่งธุรกิจอาจพิจารณาปรับแผนธุรกิจ เช่น จับคู่การนำเข้ากับสินค้าส่งออกจากเมียนมา ปรับกลยุทธ์ธุรกิจจากการส่งออกมาเมียนมาเป็นการลงทุนผลิตในเมียนมา โดยพิจารณาปัจจัยรอบด้านตามความเหมาะสมต่อไป

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 3 เมษายน 2567

thThai