มูลค่าการส่งออกจากสินค้าผลิตในเมียนมามีมูลค่า 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงพาณิชย์เมียนมา เผยสถิติการส่งออกว่า ในปีงบประมาณ 2566-2567 (เม.ย. 66 – ก.พ. 67) การส่งออกสินค้าที่ผลิตในเมียนมามีมูลค่า 8.28 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การส่งออกสินค้าที่ผลิตในเมียนมามีมูลค่า 10.255 พันล้านเหรียญฯ ในช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า กล่าวได้ว่า ปีที่ผ่านมามีการส่งออกสินค้าที่ผลิตในเมียนมาลดลง 1.975 พันล้านเหรียญฯ

เมียนมาส่งออกสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การประมง แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ สินค้าอุตสาหกรรมสำเร็จรูป และสินค้าอื่น ๆ ในขณะที่นำเข้าสินค้าทุน สินค้าขั้นกลาง วัตถุดิบจากโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า และสินค้าอุปโภคบริโภค

เมียนมาได้ดำเนินยุทธศาสตร์การส่งออกแห่งชาติ (NES: National Export Strategy) ระหว่างปี 2563-2568 เพื่อส่งเสริมการส่งออก ยุทธศาสตร์การส่งออกแห่งชาติให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าการเกษตร เครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ การประมง ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ การผลิตสินค้าดิจิทัลและธุรกิจบริการดิจิทัล บริการโลจิสติกส์ และธุรกิจบริการด้านคุณภาพ นวัตกรรมและข้อมูล

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 15 มีนาคม 2567

thThai