การเติบโตของอุตสาหกรรมขนส่งพัสดุในประเทศจีนปี 2023 และโอกาสในการขยายตลาดของภาคธุรกิจ

 

ปี 2023 อุตสาหกรรมขนส่งพัสดุในประเทศจีนเติบโตขึ้นร้อยละ 16.8 โดยมีปริมาณยอดสะสมของพัสดุ 162,480 ล้านชิ้น โดยประกอบด้วยบริการส่งด่วนของบริษัทเอกชน (ไม่รวม China Post) ยอดสะสม 132,070 ล้านชิ้น เติบโตขึ้นร้อยละ 19.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ปริมาณบริการส่งด่วนภายในเมืองเดียวกันมียอดสะสม 13,640 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 ปริมาณการส่งต่างพื้นที่มียอดสะสม 115,360 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 ปริมาณการส่งต่างประเทศมียอดสะสม 3,070 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

การส่งจดหมายหรือเอกสารผ่านไปรษณีย์ (China Post) มียอดสะสม 970 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 พัสดุมียอดสะสม 24.7 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.6 หนังสือพิมพ์มียอดสะสม 16,700 ล้านฉบับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 นิตยสารมียอดสะสม 650 ล้านฉบับ ลดลงร้อยละ 5.7 การแลกเปลี่ยนเงินตรา มียอดสะสม 3.49 ล้านรายการ ลดลงร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาการเติบโตของอุตสาหกรรมขนส่งพัสดุในประเทศจีนปี 2023 และโอกาสในการขยายตลาดของภาคธุรกิจ

ที่มา https://news.southcn.com/node_179d29f1ce/d5dc7c6926.shtml

รายได้สะสมของอุตสาหกรรมบริการขนส่งพัสดุ (ไม่รวมรายได้จากการดำเนินงานโดยตรงของ Postal Savings Bank of China) 1,529,300 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ซึ่งประกอบด้วยรายได้สะสมของบริการส่งด่วนบริษัทเอกชน 1,207,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เฉพาะเดือนธันวาคม ปี 2023 ปริมาณบริการขนส่งพัสดุมีจำนวน 16,170 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5 โดยในนี้มีปริมาณของบริการส่งด่วนบริษัทเอกชนจำนวน 13,260 หมื่นล้านชิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.9 นอกจากนี้ เฉพาะเดือนธันวาคม รายได้ทั้งหมดจากบริการขนส่งพัสดุมีจำนวน 144,870 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 แบ่งเป็นรายได้จากบริการส่งด่วนบริษัทเอกชน 118,880 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2

ปริมาณบริการส่งด่วนตลอดทั้งปี 2023 แบ่งสัดส่วนได้ดังนี้ ต่างพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 87.4 ภายในเมืองเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 10.3 และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 2.3 ของปริมาณทั้งหมด  ทั้งนี้ รายได้จากบริการส่งด่วนแบ่งสัดส่วนได้ดังนี้ ต่างพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 49.7 ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 11.6 และเมืองเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 5.9 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สัดส่วนของปริมาณบริการส่งด่วนภายในเมืองเดียวกันลดลงร้อยละ 1.3 ต่างพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 และต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

การเติบโตของอุตสาหกรรมขนส่งพัสดุในประเทศจีนปี 2023 และโอกาสในการขยายตลาดของภาคธุรกิจ

ที่มา https://news.southcn.com/node_179d29f1ce/d5dc7c6926.shtml

สัดส่วนปริมาณการใช้บริการส่งด่วนในแต่ละพื้นที่แบ่งออกเป็นภาคตะวันออกร้อยละ 75.2 ภาคกลางร้อยละ 16.7 และภาคตะวันตกร้อยละ 8.1 สัดส่วนรายได้จากบริการในแต่ละพื้นที่แบ่งออกเป็น ภาคตะวันออกร้อยละ 76.2 ภาคกลางร้อยละ 14.1 และภาคตะวันตกร้อยละ 9.7 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในภาคตะวันออกมีปริมาณการใช้บริการส่งด่วนลดลงร้อยละ 1.6 สัดส่วนรายได้ลดลงร้อยละ 1.4 ในภาคกลางมีปริมาณการใช้บริการขนส่งด่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 สัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ในภาคตะวันตกมีปริมาณการใช้บริการขนส่งด่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 สัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7

การเติบโตของอุตสาหกรรมขนส่งพัสดุในประเทศจีนปี 2023 และโอกาสในการขยายตลาดของภาคธุรกิจที่มา https://news.southcn.com/node_179d29f1ce/d5dc7c6926.shtml

ปี 2023 (มกราคม 2566 – พฤศจิกายน 2566) อัตราการกระจุกตัวของบริษัทให้บริการส่งด่วนและพัสดุที่มีรายได้สูงสุด 8 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 84

ตารางที่ 1 ตารางสถานการณ์การพัฒนาของอุตสาหกรรมขนส่งพัสดุทั่วประเทศจีน ปี 2023
รายการบ่งชี้ หน่วย เดือนธันวาคม อัตราการเติบโต

เมื่อเทียบกับ

ปีที่แล้ว (%)

ม.ค. – ธ.ค. ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. ธ.ค.
1. ปริมาณขนส่งพัสดุ ล้านชิ้น 162,482.1 16,173.7 16.8 26.5
1.1 บริการส่งด่วนบริษัทเอกชน ล้านชิ้น 132,071.9 13,256.7 19.4 27.9
–          ภายในเมืองเดียวกัน ล้านชิ้น 13,644.2 1,408.5 6.6 25.6
–          ต่างพื้นที่ ล้านชิ้น 115,360.4 11,530.4 20.5 28.0
–          ต่างประเทศ ล้านชิ้น 3,067.3 317.7 52.0 35.7
1.2 บริการส่งไปรษณีย์      (China Post) ล้านชิ้น 30,410.1 2,916.9 6.6 20.4
–          จดหมาย/เอกสาร ล้านชิ้น 966.4 94.0 2.7 5.3
–          พัสดุ ล้านชิ้น 24.7 3.4 40.6 61.7
–          หนังสือพิมพ์ ล้านฉบับ 16699.0 1,463.0 0.8 1.0
–          นิตยสาร ล้านฉบับ 651.4 53.8 -5.7 -3.8
–          แลกเปลี่ยนเงินตรา ล้านรายการ 3.4 0.3 -19.5 -11.0
2. รายได้จากบริการขนส่งพัสดุ ล้านหยวน 1,529,300.0 144,870.0 13.2 17.7
2.1 บริการส่งด่วนบริษัทเอกชน ล้านหยวน 1,207,400.0 118,880.0 14.3 19.2
2.2 บริการส่งไปรษณีย์            (China Post) ล้านหยวน 37,970.0 3,440.0 -1.0 13.8
หมายเหตุ: 1. รายได้จากบริการขนส่งพัสดุไม่รวมรายได้จากการดำเนินงานโดยตรงของ Postal Savings Bank of China

2. บริการส่งด่วนเอกชนไม่รวมบริการส่งไปรษณีย์ (China Post)

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานการณ์ปริมาณและรายได้จากบริการขนส่งพัสดุโดยแยกมณฑล ปี 2023
เขตภูมิภาค ปริมาณ

(ล้านชิ้น)

อัตราเติบโต (%) รายได้

(ล้านหยวน)

อัตราเติบโต (%)
ทั่วประเทศ 132,071.9 19.4 1,207,395.8 14.3
กรุงปักกิ่ง 2,271.1 16.1 31,100.4 6.7
นครเทียนจิน 1,450.2 19.3 15,741.0 14.5
มณฑลเหอเป่ย 6,600.7 25.3 46,405.3 22.0
มณฑลซานซี 1,104.4 56.5 11,029.9 38.8
เขตฯ มองโกเลียใน 365.7 51.0 6,335.0 31.0
มณฑลเหลียวหนิง 2,182.5 27.5 20,027.1 18.6
มณฑลจี๋หลิน 769.0 32.2 8,312.6 16.5
มณฑลเฮยหลงเจียง 946.1 30.3 10,597.5 18.4
นครเซี่ยงไฮ้ 3,703.1 29.6 208,936.1 13.2
มณฑลเจียงซู 9,945.6 14.2 89,478.6 8.9
มณฑลเจ้อเจียง 26,319.5 14.9 130,585.3 8.4
มณฑลอานฮุย 4,103.8 16.2 26,634.8 12.2
มณฑลฝูเจี้ยน 4,986.7 17.0 38,866.6 9.5
มณฑลเจียงซี 2,279.3 25.1 18,680.1 15.5
มณฑลซานตง 7,069.6 22.5 52,656.8 16.5
มณฑลเหอหนาน 6,046.0 35.8 42,529.1 28.4
มณฑลหูเป่ย 3,768.9 17.3 30,734.6 14.9
มณฑลหูหนาน 3,100.5 33.8 21,717.9 21.5
มณฑลกวางตุ้ง 34,567.2 14.7 282,657.5 12.6
เขตฯ กวางสี 1,299.7 23.3 13,088.6 12.0
มณฑลไห่หนาน 214.3 29.4 3,754.5 25.3
นครฉงชิ่ง 1,408.5 29.0 13,579.7 21.8
มณฑลเสฉวน 3,494.8 21.8 32,435.7 16.6
มณฑลกุ้ยโจว 661.3 34.4 8,957.1 23.3
มณฑลยูนนาน 1,090.3 22.8 11,402.0 15.4
เขตฯ ทิเบต 21.9 79.8 608.8 35.8
มณฑลส่านซี 1,522.6 35.0 15,906.4 27.1
มณฑลกานซู 292.2 49.2 5,229.2 37.0
เขตฯ ชิงไห่ 49.2 58.6 1,270.7 53.0
เขตฯ หนิงเซี่ย 130.9 32.2 1,932.0 23.7
เขตฯ ซินเจียง 305.0 88.1 6,203.5 77.9

ทั้งนี้ ในการประชุมอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ประจำปีครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับสมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อของประเทศจีนเผยว่าในปี 2023 ความต้องการด้านโลจิสติกส์กลับมาฟื้นฟูอย่างมีเสถียรภาพ ประเทศจีนยังคงเป็นตลาดโลจิสติกส์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้น โลจิสติกส์สมัยใหม่ยังได้ยกระดับสถานะทางอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจจีนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

นายเหอหลีหมิง ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อ กล่าวว่า ในปี 2023 ตลาดโลจิสติกส์ของประเทศจีนได้กลับมาเติบโตขึ้น คาดว่าปริมาณรวมโลจิสติกส์ทั้งปี 2023 จะมีมูลค่ากว่า 350 ล้านล้านหยวน ปริมาณบริการขนส่งพัสดุตลอดทั้งปีมากกว่า 1.32 ล้านชิ้น ครองอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันยาวนานถึง 10 ปี มีปริมาณขนส่งสินค้าทางรถไฟจำนวน 3.91 พันล้านตัน นับเป็นการสร้างสถิติใหม่อีกครั้ง อีกทั้ง ยังมีปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุทางอากาศจำนวน 7.35 ล้านตัน โดยกลับสู่ระดับมาตรฐานเดิมก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อปี 2019

นอกจากนั้น อุตสาหกรรมธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศจีนมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน จนถึงปลายปี 2023 ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์เกรด A ของประเทศจีนซึ่งมีสถานะดำเนินการค่อนข้างดี และมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด มีจำนวนมากกว่า 9,600 ราย รายได้รวมจากธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษัทโลจิสติกส์ 50 อันดับแรกของประเทศจีนในปี 2023  มีมูลค่ากว่า 2.3 ล้านล้านหยวน ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์อัจฉริยะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และคาดว่าจำนวนธุรกิจแพลตฟอร์มขนส่งสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันมีมากกว่า 3,000 ราย

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีปริมาณการใช้บริการขนส่งมากที่สุดในโลก และมีโอกาสเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ เนื่องจากการขนส่งและโลจิสติกส์เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ อีกทั้งในประเทศจีนมีบริษัทโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพสูงเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงสามารถใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมขนส่งพัสดุโดยการร่วมมือกับแพลตฟอร์มและบริษัทโลจิสติกส์เพื่อกระจายสินค้าไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศจีนได้ โดยเมืองที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านปริมาณและรายได้จากบริการขนส่งพัสดุตามลำดับ คือ เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซินเจิ้น อี้อู และหางโจว ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางฝั่งตะวันออก มีความพร้อมในด้านการขนส่งไม่ว่าทั้งทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ ทั้งนี้ แม้ภาคกลางและภาคตะวันตกจะมีปริมาณการขนส่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาคตะวันออก แต่ก็มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสในการหาช่องว่างทางการตลาดได้

ที่มา:

https://news.southcn.com/node_179d29f1ce/d5dc7c6926.shtml

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1788608487094579412

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

 

 

 

thThai