นามิเบียกำลังพิจารณาข้อจำกัดใหม่เกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมและสัตว์ปีก

นามิเบียกำลังพิจารณาข้อจำกัดใหม่เกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมและสัตว์ปีก นามิเบียกำลังแก้ไขพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ให้รวมผลิตภัณฑ์นมและสัตว์ปีกด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการผลิตอาหารของประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้า กฎระเบียบดังกล่าวจะมุ่งลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมและสัตว์ปีก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าจากแอฟริกาใต้ หากประสบความสำเร็จ

Calle Schlettwein รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร น้ำ และการปฏิรูปที่ดินกล่าวว่า “การพึ่งพาการนำเข้าไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหารเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเงิน เช่น อัตราเงินเฟ้อนำเข้า การควบคุมการแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านความสมดุลของการชำระเงิน”

ความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์นมเป็นประเด็นร้อน ในช่วงปลายปี 2021 Schlettwein เปิดเผยว่านามิเบียประสบปัญหาการผลิตนมลดลง 50% ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา และต้นทุนอาหารสัตว์ในปัจจุบันคิดเป็นระหว่าง 70% ถึง 85% ของต้นทุนการผลิต ต้นทุนอาหารสัตว์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนหน้านี้เขาได้เสนอข้อเสนอเพื่อเพิ่มข้อจำกัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมนำเข้า และให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกรในท้องถิ่น ข้อเสนอเหล่านี้ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเป็นภัยคุกคามต่อสถานะที่เป็นอยู่ของสหภาพศุลกากรแอฟริกาใต้ (SACU) ในทำนองเดียวกัน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในแซมเบียพยายามแสวงหาข้อจำกัดในการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

ข้อเท็จจริงที่การหารือเหล่านี้เกิดขึ้นเผยให้เห็นถึงการมุ่งเน้นใหม่หลังการระบาดใหญ่ในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจะรุนแรงขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและราคาที่สูงอย่างต่อเนื่องหรือความผันผวนของราคา มันก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อการส่งออกจากแอฟริกาใต้ ซึ่งผู้แปรรูปและผู้ผลิตกำลังเผชิญกับผลกระทบของการขนถ่ายสินค้าและต้นทุน/ผลิตภัณฑ์ที่สูญเปล่าที่สูงขึ้น

ความคิดเห็นของ สคต. เหตการณ์ดังกล่าว ทำให้ธุรกิจในแอฟริกาใต้มีการปรับตัวการบริหารธุรกิจให้อยู่รอด

กฏระเบียบการนำเข้าจากนามิเบียจะเปลี่ยนไป หากนามิเบียมีการจำกัดการนำเข้าจากแอฟริกาใต้ก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้ และอาจส่งผลต่อการนำเข้าจากไทยด้วย

thThai