รายงานสถานการณ์การค้าการลงทุนของเวียดนามในเดือนกันยายน 2566

1.ด้านการค้า

1.1.การค้าระหว่างประเทศของเวียดนาม

1.1.1.ในเดือนกันยายน 2566

จากสถิติของกรมศุลกากรของเวียดนาม ในเดือนกันยายน 2566 การค้าของเวียดนามมีมูลค่า 59.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2566 โดยมูลค่าการส่งออก 30.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.3 และมูลค่าการนำเข้า 28.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.9 ส่งผลให้เกินดุลการค้าประมาณ 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (5.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.1) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3) สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม (2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 25.5) และรองเท้า (1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22.2)

สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (8.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.1) ผ้าผืน (1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5) เหล็กและเหล็กกล้า (996.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3) และโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (949.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.0)

1.1.2.ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566

1.1.2.1.ปริมาณการค้า

จากสถิติของกรมศุลกากรของเวียดนาม ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 การค้าของเวียดนามมีมูลค่า 496.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยมูลค่าการส่งออก 258.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และมูลค่าการนำเข้า 237.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ส่งผลให้เกินดุลการค้าประมาณ 21.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ตาราง 1: สถิติการค้าระหว่างเวียดนามกับโลก

หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐ

รายการ

ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน

2564

2565

2566

มูลค่า

ขยายตัว (%) มูลค่า ขยายตัว (%) มูลค่า

ขยายตัว (%)

ปริมาณการค้า

485.2

24.9 559.1 15.2 496.3

11.2

– การส่งออก

240.9

18.9 282.9 17.5 258.9

-8.5

– การนำเข้า

244.3

31.4 276.1 13.0 237.3

14.0

ดุลการค้า

-3.4

-120.6 6.9 -300.8 21.6

213.6

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

1.1.2.2.สินค้าสำคัญ

สินค้าส่งออกสำคัญในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (41.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (38.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.7) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (30.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.8) สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม (25.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.6) และรองเท้า (14.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 19.1)

สินค้านำเข้าสำคัญในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566 ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
และส่วนประกอบ (62.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (30.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.8) ผ้าผืน (9.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.3) เหล็กและเหล็กกล้า (7.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 21.3) และเม็ดพลาสติก (7.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 26.9)

1.1.2.3 ตลาดที่สำคัญ

ตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของเวียดนาม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (70.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.6) จีน (42.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6) เกาหลีใต้ (17.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.5) ญี่ปุ่น (17.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.8) และเนเธอร์แลนด์ (7.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.1) ไทยเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่อันดับ 1 ของเวียดนามในอาเซียน (5.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.4) รองลงมาคืออินโดนีเซีย (3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8)

ตลาดนำเข้าที่สำคัญของเวียดนาม ได้แก่ จีน (79.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.5)
เกาหลีใต้ (38.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 20.7) ญี่ปุ่น (15.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.0) ไต้หวัน (13.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 23.8) และสหรัฐอเมริกา (10.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.9) ในอาเซียน ไทยเป็นตลาดนำเข้าที่ใหญ่อันดับ 1 ของเวียดนาม (8.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.5) รองลงมาคืออินโดนีเซีย (6.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.7)

ตาราง 2: สถิติการนำเข้าตามตลาดหลักของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2566

ที่

ตลาด สินค้าหลัก มูลค่า

(พันล้านเหรียญสหรัฐ)

ขยายตัว

(%)

1

จีน

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

–     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     ผ้าผืน

79.2

-13.5

2

เกาหลีใต้

–     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     น้ำมันทุกชนิด

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

38.2

-20.7

3

ญี่ปุ่น

–     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

–     เหล็กและเหล็กกล้า

15.7

-12.0

4

ไต้หวัน

–     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

–     ผ้าผืน

13.7

-23.8

5

สหรัฐอเมริกา

–     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     ผ้าฝ้าย

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

10.3

-7.9

6

ไทย

–     ยานพาหนะ (รถยนต์)

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

–     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

8.7

-17.5

7

ออสเตรเลีย

–     ถ่านหิน

–     ข้าวสาลี

–     แร่และผลิตภัณฑ์แร่

6.4

-17.5

8

อินโดนีเซีย

–     ถ่านหิน

–     เหล็กและเหล็กกล้า

–     ยานพาหนะ (รถยนต์)

6.3

-9.7

9

มาเลเซีย

–     คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

–     น้ำมันทุกชนิด

–     เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

5.6

-18.5

10

อินเดีย

–      ข้าวโพด

–      อาหารสัตว์และวัตถุดิบ

–      เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ

4.5

-15.4

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

1.2.การค้าระหว่างเวียดนามกับไทย

1.2.1.ในเดือนกันยายน 2566

จากสถิติของกรมศุลกากรของเวียดนาม ในเดือนกันยายน 2566 การค้าระหว่างเวียดนามกับไทยมีมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2566 โดยเวียดนามส่งออกสินค้าไปไทยมูลค่า 565.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.3 และเวียดนามนำเข้าสินค้าจากไทยมูลค่า 982.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1

สินค้าส่งออกไปไทย

  • สินค้าส่งออกไปไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (97 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (61.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22.4) คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (61.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3) ยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ (54.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.7) และน้ำมันดิบ (36.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 55.1)
  • สินค้าส่งออกไปไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แร่และผลิตภัณฑ์แร่ (57,690 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.0) ผักและผลไม้ (21.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.9) เส้นด้าย (8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.2) อาหารสัตว์และวัตถุดิบ (3.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9) และพริกไทย (1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0)

สินค้านำเข้าจากไทย

  • สินค้านำเข้าจากไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (129.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.6) น้ำมันทุกชนิด (102.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.9) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (70.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.1) ชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์รถยนต์ (65.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1) และโลหะพื้นฐานอื่นๆ (57.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.1)
  • สินค้านำเข้าจากไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปุ๋ย (218,813 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 305.8) วัตถุดิบใช้ในการผลิตเภสัชกรรม (112,000 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10) กล้องภ่ายรูป กล้องวิดีโอ และชิ้นส่วนต่างๆ (2.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.9) น้ำมันทุกชนิด (102.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.9) และผลิตภัณฑ์จากกระดาษ (7.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.1)

1.2.2.ในช่วงมกราคม – กันยายน 2566

1.2.2.1.ปริมาณการค้า

การค้าระหว่างเวียดนามกับไทยมีมูลค่า 14.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของการค้าระหว่างประเทศของเวียดนามทั้งหมดโดยเวียดนามส่งออกสินค้าไปไทยมูลค่า 5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 ของการส่งออกทั้งหมด และเวียดนามนำเข้าสินค้าจากไทยมูลค่า 8.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 ของการนำเข้าทั้งหมด ส่งผลให้ขาดดุลการค้าประมาณ 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ตาราง 3: สถิติการค้าระหว่างเวียดนามกับไทย

หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐ

รายการ

ในช่วงมกราคม – กันยายน

2564 2565

2566

มูลค่า ขยายตัว

(%)

สัดส่วน (%) มูลค่า ขยายตัว

(%)

สัดส่วน (%) มูลค่า ขยายตัว

(%)

สัดส่วน (%)

ปริมาณการค้า

13.7

20.6 2.8 16.1 17.9 2.9 14.1 -12.3 2.8
– การส่งออก

4.3

20.1 1.8 5.6 28.4 2.0 5.4 -2.4

2.1

– การนำเข้า

9.3

20.9 3.8 10.5 12.9 3.8 8.7 -17.5

3.7

ดุลการค้า -4.9 21.6 144.9 -4.9 1 71.8 -3.2 -34.6

-15.0

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

1.2.2.2.สินค้าหลัก

1.2.2.2.1. สินค้าส่งออกไปไทยที่สำคัญ

– สินค้าส่งออกไปไทยที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (766.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (740.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4) น้ำมันดิบ (568.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.7) ยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ (560.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.0) และคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (456.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3)

– สินค้าส่งออกไปไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันทุกชนิด (3.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 388.0) แก้วและผลิตภัณฑ์จากแก้ว (22.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 310.7) อัญมณี โลหะมีค่า และผลิตภัณฑ์ (3.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.7) รองเท้า (74.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.9) และสารเคมี (61.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.7)

1.2.2.2.2. สินค้านำเข้าจากไทยที่สำคัญ

– สินค้านำเข้าจากไทยที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565) ยานพาหนะ (รถยนต์) (882.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (664.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 15.4) น้ำมันทุกชนิด (587.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 38.8) และเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน (531.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.6)

– สินค้านำเข้าจากไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปุ๋ย (4.1 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 108.2) ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ (56.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1) ข้าวโพด (18.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0) คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3) และยาฆ่าแมลงและวัตถุดิบ (34.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5)

2.การลงทุน

2.1.การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct investment-FDI) ในเวียดนาม

จากสถิติของกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม (Vietnam’s Ministry of Planning and Investment) ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 กันยายน 2566 ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนามมูลค่า 20.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยมีโครงการใหม่จำนวน 2,254 โครงการ รวมมูลค่า 10.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โครงการที่เพิ่มมูลค่าการลงทุนจำนวน 934 โครงการ รวมมูลค่า 5.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 38.3 และโครงการที่นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นจากบริษัทเวียดนามจำนวน 2,539 โครงการ รวมมูลค่า 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.0

ตาราง 4:  สาขาที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดในเวียดนาม

ที่

ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 กันยายน 2566

การลงทุนสะสม

(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 กันยายน 2566)

สาขา โครงการใหม่ มูลค่ารวม

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

สาขา โครงการ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

1

อุตสาหกรรมการผลิตและการประมง

735

14,005.0

อุตสาหกรรมการผลิตและการประมง

16,575

273,878.1

2

อสังหาริมทรัพย์

46

1,937.3

อสังหาริมทรัพย์

1,114

67,380.5

3

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

8

1,541.4

การผลิตและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ก๊าซ และเครื่องปรับอากาศ

192

38,411.5

4

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

648

733.8

ธุรกิจบริการที่พักและอาหาร

978

12,902.1

5

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

304

718.7

การก่อสร้าง

1,808

10,996.7

อื่นๆ

513

1,271.4

อื่นๆ

17,712

51,494.6

รวม

2,254

20,207.6

รวม

38,379

455,063.6

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

 

ตาราง 5: ประเทศที่ลงทุนมากที่สุดในเวียดนาม

ที่

ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 กันยายน 2566

การลงทุนสะสม

(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 กันยายน 2566)

ประเทศ

โครงการใหม่ มูลค่ารวม

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ประเทศ โครงการ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

1 สิงคโปร์

283

3,983.4

เกาหลีใต้

9,786

82,998.3

2 จีน

478

2,923.2

สิงคโปร์

3,384

72,979.0

3 ญี่ปุ่น

225

2,899.6

ญี่ปุ่น

5,203

71,337.2

4 เกาหลีใต้

353

2,664.9

ไต้หวัน

3,052

37,955.5

5 ฮ่องกง

212

1,911.8

ฮ่องกง

2,368

31,335.8

อื่นๆ

703

5,824.7

อื่นๆ

14,586

158,457.8

รวม

2,254

20,207.6

รวม

38,379

455,063.6

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

ตาราง 6: จังหวัดที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดตั้งแต่ชายฝั่งตอนกลางใต้ถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม

ที่

ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 กันยายน 2566

การลงทุนสะสม

(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 กันยายน 2566)

บริเวณ

โครงการใหม่ มูลค่ารวม

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

บริเวณ โครงการ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

I ชายฝั่งตอนกลางใต้ 101 328.7   1,783 27,976.9
1 Quang Ngai 3 197.6 Da Nang 1,004 6,340.9
2 Binh Dinh 5 62.3 Quang Nam 223 6,316.4
3 Da Nang 86 36.2 Khanh Hoa 119 4,364.1
4 Ninh Thuan 1 12.5 Binh Thuan 160 3,850.4
5 Binh Thuan 2 12.4 Quang Ngai 65 2,077.5
จังหวัดอื่นๆ 4 7.7 จังหวัดอื่นๆ 212 5,027.6
II. ที่ราบสูงตะวันตก 2 62.8   168 1,870.4
1 Dak Lak 2 56.9 Dak Lak 30 706.8
2 Lam Dong 4.3 Lam Dong 101 514.3
3 Gia Lai 1.7 Dak Nong 20 311.9
4 Kon Tum 9 245.4
5 Gia Lai 8 92.1
III. ภาคใต้ 1,175 6,906.1 21,518 216,661.3
A. ตะวันออกเฉียงใต้ 1,078 6,016.2 19,571 181,169.6
1 Ho Chi Minh City 860 1,955.5 Ho Chi Minh City 12,180 57,137.7
2 Binh Duong 90 1,382.8 Binh Duong 4,172 40,316.3
3 Dong Nai 55 1,089.5 Dong Nai 1,868 36,250.7
4 Binh Phuoc 35 690.0 Ba Ria – Vung Tau 545 33,180.7
5 Tay Ninh 23 581.4 Tay Ninh 364 9,636.2
6 Ba Ria – Vung Tau 15 317.1 Binh Phuoc 442 4,648.0
B. สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง 97 889.9 1,947 35,491.7
1 Long An 84 641.3 Long An 1,361 13,508.3
2 Soc Trang 1 91.3 Kien Giang 64 4,810.3
3 Can Tho 2 47.6 Bac Lieu 15 4,496.0
4 Vinh Long 2 42.5 Tra Vinh 40 3,198.4
5 Tien Giang 3 33.3 Tien Giang 139 2,753.8
จังหวัดอื่นๆ 5 34.1 จังหวัดอื่นๆ 328 6,724.8

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

2.2.การลงทุนของไทยในเวียดนาม

2.2.1. ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 กันยายน 2566 บริษัทไทยเข้ามาลงทุนในเวียดนามมูลค่า 558.98 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีโครงการใหม่จำนวน 36 โครงการ มูลค่า 351.01 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการที่เพิ่มมูลค่าการลงทุนจำนวน 12 โครงการ มูลค่าเพิ่มประมาณ 173.66 ล้านเหรียญสหรัฐ และโครงการที่นักลงทุนไทยซื้อหุ้นจากบริษัทเวียดนามจำนวน 37 โครงการ มูลค่า 34.31 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 8 จาก 102 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม

2.2.2.การลงทุนสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 กันยายน 2566) ไทยเป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 9 จาก 144 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม โครงการลงทุนรวม 716 โครงการ มูลค่า 13.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

***********************************

thThai