尺寸:
G-
G
一个+

关于部门

วิสัยทัศน์

到2027年,泰國的國際貿易競爭力將達到亞洲五分之一。

พันธกิจ

พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการไทย
ขยายช่องทางตลาดแก่สินค้าและบริการไทย
ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ

ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานภารกิจหลักตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2553 ให้กรมส่งเสริมการส่งออก มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออก ขยายตลาด สินค้า และธุรกิจ บริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออก ให้บริการข้อมูลการค้าและ เพิ่มศักยภาพ การแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการส่งออกของประเทศไทย

高级管理人员

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
Director General
Mr. Phusit Ratanakul Sereroengrit
0-2507-8093
นางอารดา เฟื่องทอง
荒田福安通女士
0-2507-8072
รองอธิบดี
นายพรวิช ศิลาอ่อน
Mr. Pornvit Silaon
0-2507-8061
รองอธิบดี
นางสาวณัฐิยา สุจินดา
Ms. Natiya Suchinda
0-2507-8081
รองอธิบดี
M.L. Kathathong Thongyai
0-2507-8037
Assistant Director-General
Mrs. Ponpimon Petcharakul
0-2507-8043
Assistant Director-General
Ms. Kanda Anuntakul
0-2507-8119
Assistant Director-General
Ms. Prajongporn Tanmanee
0-2507-7961
Assistant Director-General
Mrs. Preeyakorn Sankhavanija
0-2507-8339
Office of Agricultural and Industrial Trade Promotion
Mrs. Suparporn Sookmak
0-2507-7810
Bureau of International Trade Promotion Policy
Ms. Pra-onnuch Pranuch
0-2507-8155
New Economy Academy : NEA
Ms. Supatra Sawaengsri
0-2507-8202
Office of Overseas Market Development 1
Mrs. Nisabudh Virabutr
0-2507-8353
Office of Lifestyle Trade Promotion
Mr. Chappon Rochanasena
0-2507-8024
Office of General Administration
Mr. Jirakarn Bejrajati
0-2507-8189
Office of Overseas Market Development 2
Ms. Patcha Wutipan
0-2507-8172
Office of Information Technology and Service Development (ITSD)
Mr. Taweep Rachaphakdee
0-2507-8448
Office of Service Trade Promotion
Mr. Nissana Thaveepanit
0-2507-7859
Office of Digital Commerce Market
Ms. Pra-onnuch Pranuch
0-2507-8285
Office of Value Creation
Mr. Pornanun Poomkaew
0-2507-7943
Office of Public Relations and Corporate Communication
Mrs. Pennapa Insawang
0-2507-8129
Internal Audit Group

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.)

เป็นสำนักงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 58 แห่งทั่วโลก มีภารกิจในการติดตามภาวะและความเคลื่อนไหวทางการค้า สำรวจความต้องการของสินค้าและช่องทางการค้าในตลาดต่างประเทศ และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและนานาชาติ         เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของกระทรวงพาณิชย์
ด้านการค้าระหว่างประเทศ

          คือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 31 คนทั่วโลก ให้ทำหน้าที่ดูแลและปกป้องผลประโยชน์ ทางการค้าของไทย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมทางการค้าให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะในประเทศที่ไม่มีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ของไทยตั้งอยู่

เกี่ยวกับกรม

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (DCIO)

นายพรวิช ศิลาอ่อน

ตำแหน่ง : รองอธิบดี
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลชั้นนำภาครัฐในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2570 และการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่านิยมองค์กร

DITP DRIVE(驱动力)

D = Dedicated มุ่งมั่น ขยัน อดทน
R = Responsive ผลลัพธ์ฉับไว
I = Integrity ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรม
V = Value Creation สร้างสรรค์สิ่งใหม่
E = Excellent เพื่อการค้าไทยเป็นเลิศ

วัฒนธรรมองค์กร

ความพร้อมในการปรับตัวเพื่อตอบสนองภารกิจขององค์กร

เกี่ยวกับกรม

zh_CNChinese