รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 3.1 และ 5.1 ของกองทุนฯ ประจำไตรมาสที่ 1/2566 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) (งบทั่วไปและงบข้าว)

zh_CNChinese