แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2563 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

zh_CNChinese