นาย Lawrence Wong กับการขับเคลื่อนสิงคโปร์ไปข้างหน้า

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิงคโปร์ นาย  Lawrence Wong ได้เข้าพิธีสาบานตนเพื่อเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่สี่ของสิงคโปร์ต่อจากนาย Lee Hsien Loong ที่บริหารประเทศหลังดำรงตำแหน่งมานานกว่า 20 ปี โดยนาย Wong กล่าวว่า จะรับผิดชอบการปกครองประเทศด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและสำนึกในหน้าที่ที่ได้รับ นอกจากนี้ ตนยังพร้อมที่จะอุทิศพลังงานทั้งหมดให้กับการขับเคลื่อนประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์

นาย Wong จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน และปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังเคยเป็นเลขานุการส่วนตัวของนาย Lee Hsien Long

นาย Wong เข้าสู่การเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2554 ภายใต้สังกัดพรรค People’s Action Party และได้รับเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภาและดำรงตำแหน่งสำคัญหลายกระทรวงในรัฐบาล และได้แสดงความสามารถโดดเด่นในการรับหน้าที่ประธานร่วมคณะกรรมการเฉพาะกิจที่ทำงานร่วมกับหลายกระทรวง เพื่อรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นาย Lawrence Wong กับการขับเคลื่อนสิงคโปร์ไปข้างหน้า

หลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้นำสิงคโปร์คนใหม่ นาย Wong จะยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง และได้มีการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีความต่อเนื่องและเสถียรภาพในการพิจารณาประเด็นสำคัญของประเทศ โดยแต่งตั้งนาย Gan Kim Yong เป็นรองนายกรัฐมนตรี และให้นาย Lee Hsien Loong ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุโส และมีแนวโน้มที่จะปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่หลังการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปีหน้า

นายกรัฐมนตรี Lawrence Wong ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสาบานตนผ่าน 6 หัวข้อใหญ่ๆ ได้แก่

  1. การเปลี่ยนแปลงส่งผ่านทางการเมืองจากรุ่นสู่รุ่น (Generational Change) จะยังคงยึดหลักสำคัญได้แก่ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Incorruptibility) ระบบคุณธรรม (Meritocracy) ความแตกต่างหลากหลายเชื้อชาติ (Multiracialism) ความยุติธรรม (Justice) และความเท่าเทียม (Equality)
  2. การมองการณ์ไกล (Standing on the Shoulders of Giants) ผู้นำในอดีตต่างได้สร้างรากฐานและนำประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ในการทำงานต่อจากนี้เปรียบเสมือนการยืนอยู่บนไหล่ยักษ์ที่มีพลังมหาศาล และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
  3. โลกที่เปลี่ยนไป (A Different World) โลกได้เปลี่ยน แปลงจากเดิม มีความวุ่นวายและข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาค สิงคโปร์ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงผลกระทบต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรฐานของประเทศที่ได้สร้างไว้จะช่วยให้การพัฒนาไปข้างหน้าจะผ่านพ้นไปด้วยดี เพราะความร่วมมือกับนานาประเทศ อาทิ จีน สหรัฐฯ และอาเซียน
  4. การสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ (Building on our Strengths) การสร้างเสริมความเข้มแข็งของคนในประเทศร่วมกัน ด้วยหลักการมีส่วนร่วม เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเห็นถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
  5. นโยบายการขับเคลื่อนสิงคโปร์ (Forward Singapore) การร่วมกันขับเคลื่อนสิงคโปร์ให้เจริญก้าวหน้าด้วยแนวทางของการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยนวัตกรรม สนับสนุนให้เกิดสังคมที่เป็นธรรม เพื่อให้การใช้ชีวิตอย่างสมดุลแก่ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย
  6. การเดินทางไปข้างหน้าร่วมกัน(Taking Singapore Forward Together) ขอให้ชาวสิงคโปร์มีส่วนร่วมในการพัฒนา กำหนดอนาคต และทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าต่อจากนี้ไปด้วยกัน

     ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

          การเมืองของสิงคโปร์นั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง และความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่สูง การเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางการเมือง และเศรษฐกิจถือเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเพราะจะส่งผลต่อไปยังนโยบายต่างประเทศ นโยบายการลงทุนและโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์เช่นกัน การเปลี่ยนผู้นำทางการเมืองของสิงคโปร์ในยุคนี้บ่งบอกให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและความก้าวหน้าภายในพรรค People’s Action Party (PAP) ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับประเพณีการเปลี่ยนผ่านผู้นำในสิงคโปร์ โดยคาดว่า นาย Lawrence Wong จะเร่งสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อประชาชนชาวสิงคโปร์ต่อไป

 

แหล่งที่มาข้อมูล/ภาพ : https://www.straitstimes.com/singapore/politics/we-went-through-baptism-of-fire-together-lawrence-wong-on-why-he-chose-gan-kim-yong-as-dpm

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/gan-kim-yong-promoted-to-dpm-in-lawrence-wong-s-cabinet-minimal-changes-to-line-up   https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Wong

https://www.straitstimes.com/live-coverage-swearing-in-2024

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/pm-lawrence-wong-to-s-poreans-join-me-and-my-team-in-our-journey-forward

https://www.pmo.gov.sg/Newsroom/PM-Lawrence-Wong-at-the-Swearing-In-Ceremony-May-2024

zh_CNChinese