เวียดนามและสปป.ลาวพิจารณาสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน

นาย Ha Sy Dong รองประธานคณะกรรมการสภาประชาชนประจำจังหวัด Quang tri (จังหวัดกว๋างจิ) กล่าวว่า โครงการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน Lao Bao (ลาวบาว) – Dansavan (แดนสะหวัน) เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญจังหวัดกว๋างจิ      ที่กำลังดำเนินการโดยอยู่ในพื้นที่ชายแดนระหว่างเวียดนามและสปป.ลาว

ชายแดนเวียดนาม-สปป.ลาวมีความยาว 2,067 กิโลเมตร ปัจจุบันมีด่านชายแดนระหว่างกันมีจำนวน 8 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้มีเพียงจังหวัดกว๋างจิที่มีด่าน 2 แห่งคือ Lao Bao (ลาวบาว) และ La Lay (ละไล) โดยจังหวัดกว๋างจิมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ลาวบาว
(Lao Bao Special Economic Zone: SEZ)  ในขณะที่แขวงสะหวันนะเขตของสปป.ลาวมีเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet Special Economic Zone) ซึ่งได้มีการรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนและเขตการค้าชายแดน-บ้านแดนสะหวันเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2561

เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว (SEZ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 มีพื้นที่รวมกว่า 98,750 ไร่ ครอบคลุม 5 ชุมชนและ 2 เมืองอยู่ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) จุดที่ผ่านอำเภอ Huong Hoa    (เฮืองหวะ) เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว มีลักษณะเป็น นิคมอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่บริเวณด่านชายแดนและเป็นเขตปลอดภาษี

ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว ได้รับงบประมาณกว่า 35 ล้านเหรียญสหรัฐฯในการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และมีการลงทุนเกือบ 150,000 เหรียญสหรัฐฯ ใน โรงงานการผลิตจำนวน 60 โครงการ จากศักยภาพดังกล่าว ทางจังหวัดกว๋างจิและจังหวัดสะหวันนะเขตได้เสนอให้รัฐบาลของทั้งสองประกาศอนุญาตให้สร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน   ลาวบาว – แดนสะหวัน โดยจะมีรูปแบบ “สองประเทศ หนึ่งเขตเศรษฐกิจ” ซึ่งมีกลไก นโยบาย และการบริหารจัดการการดำเนินงานร่วมกัน และมีนโยบายให้สิทธิพิเศษ โดยยึดหลักความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน และเคารพในเอกราช อธิปไตย
และบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกัน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนลาวบาว – แดนสะหวัน เวียดนามและสปป.ลาว จะร่วมกันในการวางแผนพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานและการดำเนินงานทั่วไป สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีการเชื่อมกับพื้นที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการขนส่งข้ามพรมแดนและโลจิสติกส์

อย่างไรก็ตามเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการนี้ จังหวัดกว๋างจิอยู่ระหว่างการระดมและดึงดูดการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านการขนส่งที่เชื่อมต่อพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงกับด่านชายแดนลาวบาว ซึ่งรวมถึงทางด่วน Cam Lo (คัม โล) ถึง Lao Bao ระยะทาง 56 กิโลเมตร ที่มีมูลค่าการลงทุนเกือบ 568 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในอนาคต จังหวัดกว๋างจิมีแผนที่จะสร้างทางรถไฟ Dong Ha (ดงฮา) – Lao Bao เพื่อเชื่อมโยงกับทางรถไฟแดนสะหวันของจังหวัดสะหวันนะเขตของสปป.ลาว เพื่อสร้างทางรถไฟบนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพัฒนาด้านการขนส่งมีความสำคัญต่อเวียดนามอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการขนส่งข้ามพรมแดนและการจัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของเวียดนามจะช่วยในด้านการเติบโตและความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากความร่วมมือของเพื่อนบ้านและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน โดยเฉพาะในจังหวัดกว๋างจิที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ตั้งแต่ปี 2541 และ ในปี 2565 – 2568 จังหวัดกว๋างจิ มุ่งเน้นไปที่การลงทุนด้านการก่อสร้างและเชื่อมแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ด้วยเงินลงทุน 83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามในอนาคต หากเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนลาวบาว แดนสะหวันก่อสร้างเสร็จแล้วจะช่วยให้การขนส่งสินค้าจากสปป.ลาวมายังเวียดนามสะดวกขึ้นและมีความสำคัญต่อการค้าไทยที่มีการเชื่อมโยงกับด่านชายแดนสปป.ลาว โดยเพราะจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะทำให้มุกดาหารกลายเป็นจุดกระจายสินค้าและสามารถเชื่อมโยงสินค้าไปสู่เวียดนามและจีน เพิ่มการส่งออกผ่านชายแดนและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการลงทุนในจังหวัดมุกดาหาร

zh_CNChinese