รายงาน Business Creation and Networking ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (Yunnan Eastern Flight Training Co., Ltd.) สคต.คุนหมิง

สคต.คุนหมิง

กุมภาพันธ์ 2567 (ฉบับที่ 1)

 1. ข้อมูลบุคคลองค์กรที่เข้าพบ

บริษัท : Yunnan Eastern Flight Training Co., Ltd.

ชื่อ : Mr. Li Xiangming

ตำแหน่ง : General Manager

Email  : –

ที่อยู่บริษัท : No. 77, Guangyu Road, Guandu District, Kunming City, Yunnan Province

Tel. : 0871-65220099

 1. รายละเอียดบริษัท/องค์กร

2.1 ก่อตั้งเมื่อ : ……..2555……………………….

2.2 ประวัติความเป็นมา : บริษัท Yunnan Eastern Flight Training Co., Ltd. เป็นบริษัทในเครือของ China Eastern Technology Application R&D Center Co., Ltd. ตั้งอยู่ในเขต Pilot Free Trade Zone นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน บริษัทได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของสภาแห่งชาติครั้งที่ 19 ผสมผสานกับกลยุทธ์ของศูนย์ R&D     ที่สนับสนุนให้บริษัทเกิดการผลิต เรียนรู้ วิจัยและการประยุกต์ใช้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแผนพัฒนาการบินพลเรือนของมณพลยูนนาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้สร้างเครือข่ายการฝึกอบรมให้บริษัทกลายเป็นศูนย์ฝึกอบรมของสายการบิน China Eastern Airline แห่งภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งมีการสร้างระบบการฝึกอบรมแบบ        ครบวงจรที่มีความทันสมัย และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรแบบบูรณาการ

นับตั้งแต่บริษัท Yunnan Eastern Flight Training Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้น นอกจากจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้แก่     สายการบิน China Eastern Airline แต่ยังมีความร่วมมือกับบริษัทในเครือหลายรายด้วย เช่น Hainan Airline, Xiamen Airline, Lucky Air, Kunming Airline และ Ruili Airline เป็นต้น บริษัทมุ่งมั่นแนวคิดการพัฒนาให้ศูนย์อบรมดังกล่าวกลายเป็น “World-Class Flight Training Center” โดยจะร่วมมือด้านการฝึกอบรมงานสายการบินกับประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.2.1 ขอบเขตธุรกิจ

ฝึกอบรมงานด้านการสายบินแบบครบวงจร เช่น การฝึกอบรมการบิน การฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน การฝึกกอบรมพนักงานอำนวยการบิน (Flight Dispatcher) การฝึกอบรมการใช้โดรน แลกเปลี่ยน        ประสบการณณ์บิน (รวมถึงประสบการณ์บินของสมาชิกบัตรแพลตตินัม “Eastern Miles”) การเผยแพร่ความรู้ด้าน    การบิน เป็นต้น

 

 

2.2.2 อุปกรณ์/ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับฝึกอบรม

– เครื่องบินจำลองระบบทั่วไป 6 ลำ

– เครื่องบินจำลองระบบเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบคลาส D นำเข้าจากบริษัท Canada CAE  จำนวน 5 ลำ  ประกอบด้วย

 • รุ่น B737-800 จำนวน 3 ลำ
 • โบอิ้ง B737-700 จำนวน 1 ลำ (แรงขับ 26B2 รุ่นเครื่องเหมาในการทดลองบินบนที่ราบสูง ปัจจุบันทั่วประเทศจีนมีเพียง 1 ลำเท่านั้น)
 • รุ่น 3737MAX #3 จำนวน 1 ลำ

– อุปกรณ์ฝึกอบรมลูกเรือ 5 เครื่อง ประกอบด้วย

 • ห้องจำลองการฝึกแบบไดนามิก B737
 • ห้องจำลองทางออก B737
 • ห้องจำลองการดับเพลิง B737
 • ห้องจำลองทางน้ำ B737
 • ห้องจำลองแบบการฝึกทั่วไป B737 (รวมถึงชั้นธุรกิจ B787)

– ห้องฝึกอบรมขั้นตอนการบินแบบเรียนรวม

– ห้องเรียนมัลติมีเดีย

– ห้องเรียนการบินแบบอิเล็กทรอนิกส์

2.2.3 ผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท Yunnan Eastern Flight Training Co., Ltd.  มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านทักษะการบิน ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเคือน และมีทีมวิศวกรบำรุงรักษาเครื่องบินจำลองที่มีประสบการณ์สูง ในฐานะเป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมดของ China Eastern Airlines R&D Center ทำให้        การเรียนการสอนจะมาจาก China Eastern Airline แบ่งออกเป็น ผู้สอนภาคทฤษฏี 26 คน และผู้สอนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมากกว่า 50 คน ดดยได้รับใบอนุญาตตามข้อกำหนดการปฏิบัติงาน CCAR-142

2.2.4 เทคโนโลยีการสอนรูปแบบใหม่

บริษัท Yunnan Eastern Flight Training Co., Ltd. พัฒนาระบบการเรียนการสอนงานด้านการบินด้วยเทคโนโลยีใหม่ MR การจำลองห้องนักบิน VR และซอฟต์แวร์การเรียนรู้จากสนามบินจำลอง ซึ่งปัจจุบันการเรียน      การสอนด้วยรูปแบบดังกล่าวเป็นการประยุกต์ใช้กับ Application ของบริษัท Yunnan Eastern Flight Training     Co., Ltd. ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการสอนเสริมในหลักสูตรภาคทฤษฏี ซึ่งส่งผลดีต่อการสอนด้านการบินเครื่องบินรุ่น China Eastern Airline B737 และระบบเครื่องยนต์เครื่องบินรุ่น B737

2.2.5 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์ฝึกอบรม

ภายในศูนย์มีห้องพักทั้งหมด 65 ห้อง มีห้องฟิตเนส สนามบาส ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ และมีรถสำหรับใช้รับส่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงพนักงานที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ

รายงาน Business Creation and Networking ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (Yunnan Eastern Flight Training Co., Ltd.) สคต.คุนหมิง

2.4 สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร : การฝึกอบรมนักบิน/ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และงานที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน

2.5 สินค้าและบริการที่นำเข้าและสนใจนำเข้าจากประเทศไทย: สนใจเจรจาความร่วมมือเชิงธุรกิจกับบริษัทสายการบินชั้นนำของไทย

 1. คาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อ :
 2. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ :

          บริษัท Yunnan Eastern Flight Training Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจศูนย์ฝึกอบรมนักบิน/ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และงานด้านอื่น ๆ ของสายการบิน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของแผนพัฒนาการบินพลเรือนของมณฑล      ยูนนาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนพัฒนาสร้างเครือข่ายการฝึกอบรมให้บริษัทกลายเป็นศูนย์ฝึกอบรมของสายการบิน China Eastern Airline แห่งภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ทำให้บริษัทกำลังแสวงหา Partner เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนนักบิน/ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายการบินกับสาย    การบินของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน Boeing หรือ Airbus ก็ตาม

 1. 5. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ :

          สคต.คุนหมิงพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท Yunnan Eastern Flight Training Co., Ltd. มีศักยภาพในด้าน     การเป็นศูนย์ฝึกอบรมนักบิน/ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน และมี     ความพร้อมในด้านบุคลากร ทรัพยากรและเครื่องมืออุปกรณ์ในด้านการเรียนการสอน มีความร่วมมือกับบริษัทสาย    การบินอื่น ๆ เช่น Hainan Airline, Xiamen Airline, Lucky Air, Kunming Airline และ Ruili Airline เป็นต้น โดยบริษัทต้องการขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งต้องการร่วมมือกับสายการบินของไทยก่อน สคต.คุนหมิงจึงมองเห็นโอกาสความร่วมมือระหว่างบริษัทดังกล่าวกับสายการบินชั้นนำของไทย

รายงาน Business Creation and Networking ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (Yunnan Eastern Flight Training Co., Ltd.) สคต.คุนหมิง

 

zh_CNChinese