เตรียมพร้อมพัฒนาเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 2

โครงการเขตโลจิสติกส์ นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 1 เปิดให้บริการเมื่อปี 2021 เป็นต้นมา มีผลตอบรับที่ดี เพราะสามารถขยายการค้าผ่านแดนได้ดี ทั้งยังสามารถดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้น เป็นแหล่งรายรับใหม่แก่รัฐบาล รวมถึงพัฒนาการค้าของธุรกิจทุกระดับ

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ผ่านมา ได้มีพิธีเซ็นสัญญารับเหมาออกแบบและก่อสร้าง โครงการเขตโลจิสติกส์ นครกลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 2 ระหว่างบริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์ค จำกัด ร่วมกับ บริษัท China Construction Science and Industry Corporation ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทออกแบบก่อสร้างชั้นนำ จากประเทศจีน

 

โอกาสดังกล่าวนายจันทอน สิดทิไช ประธานคณะบริหาร และผู้ก่อตั้งบริษัท PTL Holding จำกัด ประธานบริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกส์ พาร์คจำกัด กล่าวว่า โครงการเขตโลจิสติกส์ นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ควบคู่กับด่านสากลสินค้าท่าบกท่านาแล้ง ซึ่งผ่านมาบริษัทเวียงจันทน์ โลจิสติกส์ พาร์คจำกัด ได้รับการสนับสนุนจากพรรคและรัฐบาลเป็นอย่างดี จึงทำให้สำเร็จการก่อสร้างและเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถเป็นแหล่งรายรับที่ยั้งยืนเข้างบประมาณของรัฐบาล ทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่นำเข้า ส่งออก และส่งสินค้าผ่านแดน ช่วยลดต้นทุนการขนส่งและลดระยะเวลา มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสหประชาชาติ

 

โครงการโลจิสติกส์มีพื้นที่ทั้งหมด 327 เฮกตาร์ แบ่งเป็น 7 เขตกิจกรรม ได้แก่ 1) เขตกักกันพืช-กักกันสัตว์ 20 เฮกตาร์ 2) เขตโกดังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง 6 เฮกตาร์ 3) เขตผลิตและแปรรูปสินค้าเพื่อส่งออก 136 เฮกตาร์ 4) เขตโลจิสติกส์พาร์ค 44 เฮกตาร์ 5) เขตพื้นที่การค้าปลอดภาษี 45 เฮกตาร์ 6) เขตเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าฮาลาล 7) เขตพื้นที่บริหารงานและสำนักงาน 27 เฮกตาร์ คาดว่าจะมีการลงทุนทั้งหมดกว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคาดว่าจะสำเร็จการก่อสร้างระยะที่ 1 งานบุกเบิกและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้

********************************

ที่มา เว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจการค้า

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

zh_CNChinese