รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 3.1 และ 5.1 ของกองทุนฯ ประจำไตรมาสที่ 3/2566 (เมษายน – มิถุนายน 2566) (งบทั่วไปและงบข้าว)

zh_CNChinese